co se mění | 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost

Co se mění v RVP?

Na aktualizacích RVP skupiny oborů 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost spolupracovalo několik aktérů z řad středních odborných škol s danými obory vzdělání, zástupci MV ČR a zástupci NPI ČR (dříve NÚV). Návrhy úprav byly diskutovány a schváleny na jednání příslušné oborové skupiny.

Jako východisko pro aktualizace RVP bylo vypracování Koncepční analytické studie pro skupinu oborů vzdělání 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost.

Poznámka: Pozor! Ve videu není kontakt na aktuálního garanta, ten naleznete v sekci "Kdo mi s tím pomůže" pro skupinu oborů vzdělání 68.

V rámci aktualizace RVP skupiny 68 byly aktualizovány 3 RVP:

 68-42-M/01

 Bezpečnostně právní činnost

 68-43-M/01

 Veřejnosprávní činnost

 68-42-L/51

 Bezpečnostní služby (2leté nástavbové studium)

V rámci aktualizace všech RVP skupiny oborů 68 byly provedeny změny v jednotlivých výsledcích vzdělávání v odborných obsahových okruzích. Úpravy byly zaměřeny na sladění výsledků vzdělávání a lepší provázanosti na základní požadavky trhu práce.

V RVP oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost došlo k přehlednější strukturalizaci jednotlivých témat odborného obsahového okruhu Právo a veřejná správa, Česká republika a evropská dimenze, Kultura ve veřejné správě a Písemná komunikace a administrativa.

V rámci aktualizace RVP oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost došlo spíše k drobným či formálním úpravám výsledků vzdělávání v jednotlivých obsahových odborných okruzích.

Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.