Tým pracující na inovaci oborové soustavy

Řídící pracovní skupina MŠMT

Ustavena a její členové jmenováni ministrem školství. Skupina zodpovídá za koordinaci a realizaci IOS. Její členové se ve spolupráci s NPI podílejí na stanovení hlavních směrů inovace soustavy oborů středního odborného vzdělávání a projednávají a schvalují její výstupy.

Členové řídící pracovní skupiny MŠMT

Mgr. Jan Mareš, MBA

náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže MŠMT, projektový manažer řídící pracovní skupiny

Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D.

ředitel odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT, zástupce projektového manažer

Ing. Mgr. Lenka Návratová,

oddělení odborného vzdělávání MŠMT, tajemnice řídící pracovní skupiny

PaedDr. Michal Černý

ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT

Mgr. Matěj Bulant, Ph.D.

ředitel odboru kurikula odborného vzdělávání, kariérního poradenství a dalšího vzdělávání NPI ČR

Ing. Miroslav Krejčí

ředitel Cermatu

Odborné platformy


Co jsou to odborné platformy

Inovace oborové soustavy SOV bude probíhat v součinnosti hlavních aktérů ze školské i zaměstnavatelské sféry. MŠMT sestavilo expertní panel, jehož členové se budou podílet společně s NPI na stanovení hlavních směrů inovace oborové soustavy. Konkrétní návrhy inovace pak budou následně projednávány v odborných platformách, které budou vytvořeny pro jednotlivé oborové skupiny. Členy odborných platforem jmenuje MŠMT.

Zásady odborných platforem
  1. Odborné platformy plní především funkci konzultační, poradní, přinášejí vize a nové podněty, v druhé fázi pak doplňují a připomínkují předložené materiály zpracované pracovní skupinou (viz schéma struktury procesu inovace SOV).

  2. Odborné platformy se řídí zadáním Řídícího týmu pro Inovaci soustavy oborů vzdělání, které vychází z implementační karty Inovace oborové soustavy.

  3. Platformy jsou vytvořeny pro nově koncipované oblasti, které zahrnují věcně související obory vzdělání.

Odborná platforma pro technické obory

Předseda
Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.

ředitelka SOŠ, Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky

Místopředseda
Ing. Jaromír Janoš
 

Trexima Zlín

 

Místopředseda
Mgr. Martin Navrátil, Ph.D.
 

ředitel SOŠ, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Členové odborné platformy pro technické obory

Mgr. Aleš Adamus
Sdružení soukromých škol

Ing. Pavel Čáp 
Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Ing. Jana Čechmánková
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

Mgr. Jiří Česal
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

Ing. Lucie Danielová 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D. 
Agrární komora 

prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. 
VUT Brno 

Ing. Jiří Egrt
Asociace SPŠ (sekce strojírenská, elektro, IT, stavební) 

Ing. Pavel Ešner 
Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Ing. Štěpán Harašta 
Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Ing. Josef Hlavinka 
Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Ing. Olga Hölzlová 
Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Ing. Zdenka Chmelíková, Ph.D. 
VŠB – TU Ostrava 

RNDr. Richard Jakubec, Ph.D. 
Komise rady Asociace krajů ČR pro IT ve veřejné správě, Komise rady AK ČR pro regionální rozvoj 

Ing. Anna Juřicová, Ph.D. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

RNDr. Vladimír Kostka 
Asociace SPŠ (sekce strojírenská, elektro, IT, stavební) 

Ing. Veronika Kramaříková, MBA 
ČVUT Praha 

Mgr. Martin Kubáč 
Sdružení učňovských zařízení 

Ing. Václav Mach 
Hospodářská komora 

PhDr. Tomáš Majtner, Ph.D. 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

Ing. Ondřej Mandlík 
Asociace SPŠ (sekce strojírenská, elektro, IT, stavební) 

Dr. Ing. Josef Opletal 
Hospodářská komora 

Mgr. Martin Tobiáš 
Asociace SPŠ (sekce strojírenská, elektro, IT, stavební) 

Mgr. Zuzana Ujhelyiová 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

plk. doc. JUDr. František Vavera,  Ph.D., LL.M.
Ministerstvo vnitra, požární ochrana 

prof. Ing. Michal Vik, Ph.D. 
TU Liberec 

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. 
Českomoravská konfederace odborových svazů 

Odborná platforma pro obory s ekonomickým základem

Předseda
RNDr. Jana Marková

ředitelka SOŠ, Střední škola Brno Charbulova

Místopředseda
PhDr. Helena Úlovcová

Hospodářská komora ČR
 

Členové odborné platformy pro obory s ekonomickým základem

Ing. Zuzana Fišerová, Ph.D. 
Asociace krajů 

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. 
Hospodářská komora; Národní knihovna ČR 

Mgr. Jana Havrdová  
Hospodářská komora; Česká komora fitness 

Mgr. Jitka Horáková  
Asociace středních škol oboru kadeřník, kosmetička ČR 

Ing. Olga Hölzlová  
Asociace středních škol informačních technologií, telekomunikací, peněžnictví, poštovnictví a logistiky 

Mgr. Radim Jendřejas, MBA, DBA 
Svaz průmyslu a dopravy 

Tomáš Jelínek  
Svaz průmyslu a dopravy 

Ing. Jiří Kalenský 
Ministerstvo dopravy 

Ing. Petr Klinský 
Asociace obchodních akademií 

Ing. Veronika Kramaříková, MBA 
ČVUT 

Ing. Dana Křenová  
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. 
Ministerstvo kultury 

Ing. František Novotný 
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 

PhDr. Jana Podoláková  
Asociace ředitelů hotelových škol 

Mgr. Lubor Sasínek 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Mgr. Václav Stárek 
Hospodářská komora ČR; Asociace hotelů a restaurací  České republiky 

Martin Svoboda 
Hospodářská komora ČR; Asociace pro elektronickou komerci 

prof. Ing. David Tuček, Ph.D. 
Asociace děkanů ekonomických fakult 

Petr Uherka 
Biskupská konference 

Ing. Jana Vacková 
Asociace průmyslových škol, sekce dopravní a autoopravárenská  

Ing. Jana Vacková 
Českomoravská konfederace odborových svazů 

Odborná platforma pro obory s přírodovědným základem

Předseda
Ing. Jiří Zajíček

ředitel SOŠ, Masarykova střední škola chemická, předseda Národní rady Unie školských asociací ČR – CZESHA

Místopředseda
Ing. Miloš Rathouský

Svaz průmyslu a dopravy ČR

 

Členové odborné platformy pro obory s přirodovědným základem

Ing. Zuzana Bínová 
Českomoravská konfederace odborových svazů 

Ing. Martin Bochníček 
Sdružení soukromých škol 

RNDr. Jan Břížďala 
Komise rady Asociace krajů  ČR pro životní prostředí a energetiku, Komise rady AK ČR pro zemědělství a venkov 

Ing. Gabriela Dlouhá 
Agrární komora 

Ing. Ludmila Gončálová 
Ministerstvo zemědělství 

Ing. Blažena Hořejší 
Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru 

Ing. Magdalena Hrubá 
Potravinářská komora 

Kateřina Chejlavová 
Česká biskupská konference 

Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. 
Asociace děkanů přírodovědeckých fakult 

Ing. Vilém Koutník, CSc. 
Asociace průmyslových škol (chemická sekce) 

PhDr. Tomáš Kudrna 
Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Ing. Jan Šíma 
Ministerstvo životního prostředí 

JUDr. Ivan Archibald Vávra 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D.  
Česká zemědělská univerzita 

Odborná platforma pro umělecké obory

Předseda
Ing. Bc. Šlechtová Markéta, MPA

ředitelka SOŠ, Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská, Karlovy Vary 

Místopředseda
Bc. Vít Jásek

Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Praha
 

Členové odborné platformy pro umělecké obory

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. 
UMPRUM 

Ak. mal. Bohumír Gemrot 
Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory 

Mgr. Milan Jedlička 
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 

PhDr. Dagmar Jelínková 
Českomoravská konfederace odborových svazů 

Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D. 
Ministerstvo kultury 

MgA. Eduard Klezla 
Asociace konzervatoří ČR 

Sylvie Kroupová 
Hospodářská komora ČR 

Pavel Zatloukal  
Biskupská konference 

PhDr. Ingeborg Radok Žádná  
AMU 

Odborná platforma pro obory zdravotní, pedagogické a sociální

Předseda
PhDr. Karel Štix

ředitel SOŠ, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, předseda Asociace zdravotnických škol ČR

Místopředseda
Mgr. Josef Bobek

učitel SOŠ, Střední průmyslová škola, Třebíč, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
 

Členové odborné platformy pro obory zdravotní, pedagogické a sociální

Mgr. Marta Faiereislová 
Ministerstvo zdravotnictví 

Mgr. Petr Flajšar 
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. 
Asociace zdravotnických škol ČR 

David Hanuš 
Biskupská konference 

Mgr. Petr Hanuš 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky 

Mgr. Monika Havlíčková 
Asociace vzdělavatelů v sociálních službách 

Mgr. Jana Heřmanová 
Asociace vyšších odborných škol  

Mgr. Bc. Václav Jarý 
Ministerstvo vnitra 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. 
Asociace děkanů pedagogických fakult 

Mgr. Veronika Kučerová  
Českomoravská konfederace odborových svazů 

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 
Asociace děkanů filosofických fakult 

Ing. Václav Nepraš 
Hospodářská komora ČR 

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. 
Asociace děkanů lékařských fakult 

Mgr. Jana Vítková 
Asociace středních pedagogických škol ČR 

PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. 
Hospodářská komora ČR 

Pracovní skupiny

Co jsou to Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou vytvářeny pro skupiny příbuzných oborů, zabývají s jednotlivými oblastmi inovace. Dotvářejí či upravují návrhy připravené NPI a expertním panelem a zpracovávají podklady pro jednání odborných platforem. Členy skupin jsou odborníci zainteresovaní na vývoji příslušných oborů vzdělání na základě své profesní působnosti, zástupci zaměstnavatelů, vzdělávacích asociací ad. Pracovní skupiny jsou vytvářeny a sestavovány na základě návrhů členů odborných platforem a garantů oborů NPI.

Pracovní tým NPI

NPI je pověřen MŠMT přípravou a realizací inovace soustavy oborů SOV. Připravuje podklady pro zahájení inovace, koncept inovace a navrhuje a nastavuje postupy v inovaci soustavy. Zajišťuje věcně a organizačně průběh činností na inovaci soustavy ve spolupráci s expertním panelem MŠMT, odbornými platformami a pracovními skupinami.

Metodický tým

Ing. Zorka Husová

zorka.husova@npi.cz

PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D.

olga.kofronova@npi.cz

PhDr. Helena Marinková, Ph.D.

helena.marinkova@npi.cz

Garanti skupin oborů

Oblast A technická

18 – Informační a komunikační technologie

Mgr. et Mgr. Jiří Nosek
jiri.nosek@npi.cz
 

20 – Dopravní prostředky 

Ing. Lenka Kovaříková 
lenka.kovarikova@npi.cz
 

21 – Těžba a úprava nerostných surovin 

Ing. Martin Malý
martin.maly@npi.cz
 

23 – Strojírenství, hutnictví a slévárenství 

Ing. Martin Malý
martin.maly@npi.cz

Ing. Marcela Křemenová
marcela.kremenova@npi.cz
 

24 – Průmyslová výroba 

Ing. Martin Malý
martin.maly@npi.cz
 

26 – Elektrotechnika a telekomunikace 

Ing. Eva Hrušková
eva.hruskova@npi.cz
 

31 – Textilní, oděvní a kožedělná výroba a související technologie 

Ing. Libuše Burešová
libuse.buresova@npi.cz
 

33 – Zpracování dřeva a nábytkářství 

RNDr. Jana Motyková
jana.motykova@npi.cz
 

34 – Polygrafie 

Ing. Vladimíra Zezulková
vladimira.zezulkova@npi.cz
 

36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie 

Ing. Jana Malíková 
jana.malikova@npi.cz

Ing. Michael Stibůrek, Ph.D. 
michael.stiburek@npi.cz
 

38 – Technická zařízení budov 

Ing. Martin Malý  
martin.maly@npi.cz  

Ing. Marcela Křemenová 
marcela.kremenova@npi.cz 

Ing. Jana Malíková  
jana.malikova@npi.cz

Oblast B Společensko-ekonomická

37 – Logistika a spoje 

Ing. Petra Škrášková 
petra.skraskova@npi.cz
 

63 - Ekonomika, obchod a podnikání

Ing. Lukáš Hula 
lukas.hula@npi.cz 

Ing. Vladimíra Zezulková  
vladimira.zezulkova@npi.cz 
 

65 – Gastronomie, hotelnictví, turismus 

Ing. Petra Škrášková 
petra.skraskova@npi.cz
 

68 – Právo, právní a veřejnosprávní činnost 

Ing. Petra Škrášková  
petra.skraskova@npi.cz
 

72 – Publicistika, knihovnictví a informatika

Ing. Lukáš Hula  
lukas.hula@npi.cz

Oblast C Přírodovědná

16 – Ekologie a ochrana životního prostředí  

RNDr. Jana Motyková  
jana.motykova@npi.cz
 

27 – Silikáty  

Ing. Jana Nováčková 
jana.novackova@npi.cz
 

28 – Technická chemie, gumárenství a plastikářství 

Mgr. Barbora Anfilova Husová 
barbora.husova@npi.cz
 

29 – Potravinářství 

Ing. Jana Nováčková  
jana.novackova@npi.cz
 

41 – Zemědělství a lesnictví  

Ing. Zdeňka Szebestová 
zdenka.szebestova@npi.cz
 

43 – Veterinářství a veterinární prevence 

Ing. Lenka Kovaříková 
lenka.kovarikova@npi.cz

Oblast D Umělecká 

82.1 – Umělecká řemesla 

MgA. Martin Mrázek, Ph.D. 
martin.mrazek@npi.cz 

Ing. Vladimíra Zezulková 
vladimira.zezulkova@npi.cz 
 

82.2 – Hudební nástroje   

MgA. Martin Mrázek, Ph.D.  
martin.mrazek@npi.cz
 

82.3 – Výtvarné umění  

MgA. Martin Mrázek, Ph.D.  
martin.mrazek@npi.cz
 

82.4 – Užité umění a design 

MgA. Martin Mrázek, Ph.D.  
martin.mrazek@npi.cz
 

82.5 – Konzervátorství a restaurátorství   

MgA. Martin Mrázek, Ph.D.  
martin.mrazek@npi.cz
 

82.6 – Starožitnictví 

MgA. Martin Mrázek, Ph.D.  
martin.mrazek@npi.cz
 

82.7 – Múzická umění 

Mgr. Blanka Vážná 
blanka.vazna@npi.cz

Oblast E Zaměřeno na člověka 

53 – Zdravotnictví  

Ing. Libuše Burešová 
libuse.buresova@npi.cz
 

69 – Osobní a provozní služby 

Mgr. Blanka Vážná  
blanka.vazna@npi.cz
 

75 – Pedagogika, učitelství a sociální péče

Mgr. Blanka Vážná  
blanka.vazna@npi.cz