Tým pracující na inovaci oborové soustavy

Řídící pracovní skupina MŠMT

Ustavena a její členové jmenováni ministrem školství. Skupina zodpovídá za koordinaci a realizaci IOS. Její členové se ve spolupráci s NPI podílejí na stanovení hlavních směrů inovace soustavy oborů středního odborného vzdělávání a projednávají a schvalují její výstupy.

Členové řídící pracovní skupiny MŠMT

Mgr. Jan Mareš, MBA

náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže MŠMT, projektový manažer řídící pracovní skupiny

Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D.

ředitel odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT, zástupce projektového manažer

Ing. Mgr. Lenka Návratová,

oddělení odborného vzdělávání MŠMT, tajemnice řídící pracovní skupiny

PaedDr. Michal Černý

ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT

Mgr. Matěj Bulant, Ph.D.

ředitel odboru kurikula odborného vzdělávání, kariérního poradenství a dalšího vzdělávání NPI ČR

Ing. Miroslav Krejčí

ředitel Cermatu

Odborné platformy


Co jsou to odborné platformy

Inovace oborové soustavy SOV bude probíhat v součinnosti hlavních aktérů ze školské i zaměstnavatelské sféry. MŠMT sestavilo expertní panel, jehož členové se budou podílet společně s NPI na stanovení hlavních směrů inovace oborové soustavy. Konkrétní návrhy inovace pak budou následně projednávány v odborných platformách, které budou vytvořeny pro jednotlivé oborové skupiny. Členy odborných platforem jmenuje MŠMT.

Zásady odborných platforem
  1. Odborné platformy plní především funkci konzultační, poradní, přinášejí vize a nové podněty, v druhé fázi pak doplňují a připomínkují předložené materiály zpracované pracovní skupinou (viz schéma struktury procesu inovace SOV).

  2. Odborné platformy se řídí zadáním Řídícího týmu pro Inovaci soustavy oborů vzdělání, které vychází z implementační karty Inovace oborové soustavy.

  3. Platformy jsou vytvořeny pro nově koncipované oblasti, které zahrnují věcně související obory vzdělání.

Odborná platforma pro technické obory

Předseda
Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.

ředitelka SOŠ, Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky

Místopředseda
Ing. Jaromír Janoš
 

Trexima Zlín

 

Místopředseda
Mgr. Martin Navrátil, Ph.D.
 

ředitel SOŠ, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Členové odborné platformy pro technické obory

Mgr. Aleš Adamus
Sdružení soukromých škol

Mgr. Ing. Pavel Andres Ph.D.
ČVUT Praha

Bc. Václav Bernard
Ministerstvo dopravy

Ing. Pavel Čáp 
Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Ing. Jana Čechmánková
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

Mgr. Jiří Česal
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

Ing. Lucie Danielová 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. 
VUT Brno 

Ing. Karel Dvořák
Sdružení učňovských zařízení

Ing. Jiří Egrt
Asociace SPŠ (sekce strojírenská, elektro, IT, stavební) 

Ing. Pavel Ešner 
Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Mgr. Kateřina Ulbrichová Forstová
Magistrát hl.města Prahy

Ing. Štěpán Harašta 
Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Ing. Josef Hlavinka 
Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Ing. Zdenka Chmelíková, Ph.D. 
VŠB – TU Ostrava 

Mgr. Milena Jabůrková
MA SP ČR

RNDr. Richard Jakubec, Ph.D. 
Komise rady Asociace krajů ČR pro IT ve veřejné správě, Komise rady AK ČR pro regionální rozvoj 

Doc. Ing. Ladislav Janíček Ph.D., MBA, LL.M.
VUT Brno

Mgr. Tomáš Jelínek
SP ČR (doprava)

Ing. Anna Juřicová, Ph.D. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

RNDr. Vladimír Kostka 
Asociace SPŠ (sekce strojírenská, elektro, IT, stavební)

Ing. Zdeněk Krabs
Asociace průmyslových škol (doprava)

Mgr. Martin Kubáč 
Sdružení učňovských zařízení

Mgr. Lukáš Němec
ČMKOS

PhDr. Tomáš Majtner, Ph.D. 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

Ing. Ondřej Mandlík 
Asociace SPŠ (sekce strojírenská, elektro, IT, stavební)

Mgr. Václav Petrů
Magistrát hl.města Prahy

Ing. Marie Potůčková
SP ČR

Doc. Ing. Brigita Kolčavová Sirková
Ph.D. TU Liberec

Zdeněk Sobota
Svaz polygrafických podnikatelů

Ing. Vladimír Špicar
Škoda Auto

Mgr. Martin Tobiáš 
Asociace SPŠ (sekce strojírenská, elektro, IT, stavební) 

Mgr. Zuzana Ujhelyiová 
Ministerstvo pro místní rozvoj

Jan Wiesner
KZPS

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. 
Českomoravská konfederace odborových svazů 

Odborná platforma pro obory s ekonomickým základem

Předseda
RNDr. Jana Marková

ředitelka SOŠ, Střední škola Brno Charbulova

Místopředseda
PhDr. Helena Úlovcová

Hospodářská komora ČR
 

Členové odborné platformy pro obory s ekonomickým základem

Mgr. Kateřina Ulbrichová Forstová
Magistrát hl.města Prahy

Ing. Olga Hölzlová  
Asociace středních škol informačních technologií, telekomunikací, peněžnictví, poštovnictví a logistiky 

Mgr. Bc. Václav Jarý
Ministerstvo vnitra

Tomáš Jelínek  
Svaz průmyslu a dopravy 

Ing. Jiří Kalenský 
Ministerstvo dopravy 

Ing. Petr Klinský 
Asociace obchodních akademií 

Ing. Alena Králová Ph.D.
Asociace děkanů ekonomických fakult (odborná asistentka Katedry didaktiky ekonomických předmětů Fakulty financí a účetnictví)

Ing. Dana Křenová  
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

kpt. Ing. Irena Mrvíková
oddělení personální a vzdělávání, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Ing. František Novotný 
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 

Mgr. Michal Peterka
Ministerstvo vnitra

Mgr. Václav Petrů
Magistrát hl.města Prahy

PhDr. Jana Podoláková  
Asociace ředitelů hotelových škol  

Vladimír Rambousek
člen dozorčí rady HK ČR, Zástupce za ŽS: Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Mgr. Václav Stárek 
Hospodářská komora ČR; Asociace hotelů a restaurací  České republiky 

Petr Uherka 
Biskupská konference 

Ing. Jana Vacková 
Asociace průmyslových škol, sekce dopravní a autoopravárenská  

Ing. Jana Vacková 
Českomoravská konfederace odborových svazů 

PhDr. Ludvík Vomáčka
SČMSD

Mgr. Helena Všetečková Ph.D.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

Mgr. Richard Žert
Asociace obchodních akademií

Odborná platforma pro obory s přírodovědným základem

Předseda
Ing. Jiří Zajíček

ředitel SOŠ, Masarykova střední škola chemická, předseda Národní rady Unie školských asociací ČR – CZESHA

Místopředseda
Ing. Miloš Rathouský

Svaz průmyslu a dopravy ČR

 

Členové odborné platformy pro obory s přirodovědným základem

Ing. Zuzana Bínová 
Českomoravská konfederace odborových svazů 

Ing. Martin Bochníček 
Sdružení soukromých škol 

Mgr. Otakar Březina
Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru

RNDr. Jan Břížďala 
Komise rady Asociace krajů  ČR pro životní prostředí a energetiku, Komise rady AK ČR pro zemědělství a venkov 

Mgr. Kateřina Ulbrichová Forstová
Magistrát hlavního města Prahy

Ing. Ludmila Gočálová 
Ministerstvo zemědělství 

Ing. Blažena Hořejší 
Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru 

Ing. Magdalena Hrubá 
Potravinářská komora 

Kateřina Chejlavová 
Česká biskupská konference 

Ing. Vilém Koutník, CSc. 
Asociace průmyslových škol (chemická sekce) 

Mgr. Martin Kubáč
Sdružení učňovských zařízení

PhDr. Tomáš Kudrna 
Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Mgr. Václav Petrů
Magistrát hlavního města Prahy

Ing. Václav Suchan
Agrární komora

Ing. Jan Šíma 
Ministerstvo životního prostředí 

Ing. Lenka Šímová
Zemědělský svaz ČR

JUDr. Ivan Archibald Vávra 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Odborná platforma pro umělecké obory

Předseda
Ing. Bc. Šlechtová Markéta, MPA

ředitelka SOŠ, Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská, Karlovy Vary 

Místopředseda
Bc. Vít Jásek

Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Praha
 

Členové odborné platformy pro umělecké obory

Ing. Mgr. Zuzana Fišerová Ph.D.
Komise rady AK ČR pro kulturu a památkovou péči

Ak. mal. Bohumír Gemrot 
Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory 

Mgr. Milan Jedlička 
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 

PhDr. Dagmar Jelínková 
Českomoravská konfederace odborových svazů 

Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D. 
Ministerstvo kultury 

MgA. Eduard Klezla 
Asociace konzervatoří ČR 

Sylvie Kroupová 
Hospodářská komora ČR 

Pavel Zatloukal  
Biskupská konference 

PhDr. Ingeborg Radok Žádná  
AMU 

Odborná platforma pro obory zdravotní, pedagogické a sociální

Předseda
PhDr. Karel Štix

ředitel SOŠ, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, předseda Asociace zdravotnických škol ČR

Místopředseda
Mgr. Josef Bobek

učitel SOŠ, Střední průmyslová škola, Třebíč, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
 

Členové odborné platformy pro obory zdravotní, pedagogické a sociální

Mgr. Marta Faiereislová 
Ministerstvo zdravotnictví 

Mgr. Petr Flajšar 
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. 
Asociace zdravotnických škol ČR 

Mgr. Bc. David Hanuš, MBA.
Česká biskupská konference

Mgr. Petr Hanuš 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky 

Mgr. Monika Havlíčková 
Asociace vzdělavatelů v sociálních službách 

Mgr. Jana Havrdová
Hospodářská komora ČR

Mgr. Jana Heřmanová 
Asociace vyšších odborných škol  

Mgr. Jitka Horáková
AKAKOS

Mgr. Pavel Chrenka
AKAKOS

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. 
Asociace děkanů pedagogických fakult 

Mgr. Veronika Kučerová  
Českomoravská konfederace odborových svazů 

Mgr. Dagmar Putyrová
MPSV

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. 
Asociace děkanů lékařských fakult 

Mgr. Romana Studýnková
Asociace středních pedagogických škol ČR

Mgr. Jana Vítková 
Asociace středních pedagogických škol ČR  

Pracovní skupiny

Co jsou to Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou vytvářeny pro skupiny příbuzných oborů, zabývají s jednotlivými oblastmi inovace. Dotvářejí či upravují návrhy připravené NPI a expertním panelem a zpracovávají podklady pro jednání odborných platforem. Členy skupin jsou odborníci zainteresovaní na vývoji příslušných oborů vzdělání na základě své profesní působnosti, zástupci zaměstnavatelů, vzdělávacích asociací ad. Pracovní skupiny jsou vytvářeny a sestavovány na základě návrhů členů odborných platforem a garantů oborů NPI.

Pracovní tým NPI

NPI je pověřen MŠMT přípravou a realizací inovace soustavy oborů SOV. Připravuje podklady pro zahájení inovace, koncept inovace a navrhuje a nastavuje postupy v inovaci soustavy. Zajišťuje věcně a organizačně průběh činností na inovaci soustavy ve spolupráci s expertním panelem MŠMT, odbornými platformami a pracovními skupinami.

Metodický tým

Ing. Zorka Husová

zorka.husova@npi.cz

PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D.

olga.kofronova@npi.cz

PhDr. Helena Marinková, Ph.D.

helena.marinkova@npi.cz

Garanti skupin oborů

Oblast A technická

18 – Informační a komunikační technologie

Mgr. et Mgr. Jiří Nosek
jiri.nosek@npi.cz
 

20 – Dopravní prostředky 

Ing. Lenka Kovaříková 
lenka.kovarikova@npi.cz
 

21 – Těžba a úprava nerostných surovin 

Ing. Martin Malý
martin.maly@npi.cz
 

23 – Strojírenství, hutnictví a slévárenství 

Ing. Martin Malý
martin.maly@npi.cz

Ing. Marcela Křemenová
marcela.kremenova@npi.cz
 

24 – Průmyslová výroba 

Ing. Martin Malý
martin.maly@npi.cz
 

26 – Elektrotechnika a telekomunikace 

Ing. Eva Hrušková
eva.hruskova@npi.cz
 

31 – Textilní, oděvní a kožedělná výroba a související technologie 

Ing. Libuše Burešová
libuse.buresova@npi.cz
 

33 – Zpracování dřeva a nábytkářství 

RNDr. Jana Motyková
jana.motykova@npi.cz
 

34 – Polygrafie 

Ing. Vladimíra Zezulková
vladimira.zezulkova@npi.cz
 

36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie 

Ing. Jana Malíková 
jana.malikova@npi.cz

Ing. Michael Stibůrek, Ph.D. 
michael.stiburek@npi.cz
 

38 – Technická zařízení budov 

Ing. Martin Malý  
martin.maly@npi.cz  

Ing. Marcela Křemenová 
marcela.kremenova@npi.cz 

Ing. Jana Malíková  
jana.malikova@npi.cz

Oblast B Společensko-ekonomická

37 – Logistika a spoje

Ing. Petra Škrášková 
petra.skraskova@npi.cz
 

63 - Ekonomika, obchod a podnikání

Ing. Lukáš Hula 
lukas.hula@npi.cz 

Ing. Vladimíra Zezulková  
vladimira.zezulkova@npi.cz 
 

65 – Gastronomie, hotelnictví, turismus 

Ing. Petra Škrášková 
petra.skraskova@npi.cz
 

68 – Právo, právní a veřejnosprávní činnost 

Ing. Petra Škrášková  
petra.skraskova@npi.cz
 

72 – Publicistika, knihovnictví a informatika

Ing. Lukáš Hula  
lukas.hula@npi.cz

Oblast C Přírodovědná

16 – Ekologie a ochrana životního prostředí  

RNDr. Jana Motyková  
jana.motykova@npi.cz
 

27 – Silikáty  

Ing. Jana Nováčková 
jana.novackova@npi.cz
 

28 – Technická chemie, gumárenství a plastikářství 

Mgr. Barbora Anfilova Husová 
barbora.husova@npi.cz
 

29 – Potravinářství 

Ing. Jana Nováčková  
jana.novackova@npi.cz
 

41 – Zemědělství a lesnictví

Ing. Zdeňka Szebestová 
zdenka.szebestova@npi.cz
 

43 – Veterinářství a veterinární prevence 

Ing. Lenka Kovaříková 
lenka.kovarikova@npi.cz

Oblast D Umělecká 

82.1 – Umělecká řemesla 

MgA. Martin Mrázek, Ph.D. 
martin.mrazek@npi.cz 

Ing. Vladimíra Zezulková 
vladimira.zezulkova@npi.cz 
 

82.2 – Hudební nástroje   

MgA. Martin Mrázek, Ph.D.  
martin.mrazek@npi.cz
 

82.3 – Výtvarné umění  

MgA. Martin Mrázek, Ph.D.  
martin.mrazek@npi.cz
 

82.4 – Užité umění a design

MgA. Martin Mrázek, Ph.D.  
martin.mrazek@npi.cz
 

82.5 – Konzervátorství a restaurátorství   

MgA. Martin Mrázek, Ph.D.  
martin.mrazek@npi.cz
 

82.6 – Starožitnictví 

MgA. Martin Mrázek, Ph.D.  
martin.mrazek@npi.cz
 

82.7 – Múzická umění 

Mgr. Blanka Vážná 
blanka.vazna@npi.cz

Oblast E Zaměřeno na člověka 

53 – Zdravotnictví  

Ing. Libuše Burešová 
libuse.buresova@npi.cz
 

69 – Osobní a provozní služby 

Mgr. Blanka Vážná  
blanka.vazna@npi.cz
 

75 – Pedagogika, učitelství a sociální péče

Mgr. Blanka Vážná  
blanka.vazna@npi.cz