Co jsou to inovace oborové soustavy a proč vznikají?

Co je to inovace oborové soustavy (IOS)?

Část soustavy oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, která se týká oborů středního odborného vzdělávání, již nedostatečně reflektuje požadavky a potřeby trhu práce. Proto dochází k inovaci soustavy oborů (IOS), tedy k jejímu obnovení a zdokonalení. Úkol inovovat soustavu oborů středního odborného vzdělávání je uveden v implementační kartě Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ (Strategie 2030+).


Proč se pracuje na IOS


1

Nové moderní obory

V souladu s rozvojem potřeb společnosti a vývojem poznání vznikají potřeby nových povolání. Změny výrobních procesů, technologií, materiálů, vybavení se promítají do struktury a náročnosti povolání - nová povolání vznikají, stávající často mění svůj obsah, některá povolání trh práce utlumuje. Je nutné zařadit nové obory a vyřadit obory, které ztrácejí uplatnění, buď pro svou neaktuálnost nebo příliš úzkou specializaci.

2

Zlepšení prostupnosti

Dalším významným impulzem pro inovaci je potřeba zvýšit prostupnost soustavy oborů tak, aby každý mohl nejen dosáhnout svého osobního maxima při získání vzdělání, ale aby se mohl do vzdělávání vracet a doplňovat, rozšiřovat či prohlubovat své kompetence podle aktuálních potřeb svých i trhu práce.

3

Spolupráce se zaměstnavateli

Propojování světa vzdělávání se světem práce umožňuje školskému systému reagovat na měnící se požadavky a potřeby trhu práce zaváděním nových oborů a modernizací  stávajících.

Snahou je propojit školní vzdělávání se vzděláváním v dospělosti a rozšířit prostupnost mezi školskou soustavou oborů vzdělání a profesními kvalifikacemi získávanými až při zapojení do pracovního procesu.

4

Příprava na profesní život

Cílem inovace soustavy oborů je nabídnout žákům obory vzdělání připravující na profesní život v měnících se podmínkách.


Z čeho IOS vychází


Strategie 2030+ & další podklady

Stategie 2030+, Implementační karty, zahraniční inspirace, výsledky mezinárodního šetření a mnoho dalšího.

Současná oborová soustava

Aktuální oborové směry a jednotlivé obory na jednom místě.


Nejčastěji kladené otázky


Proč vůbec probíhá inovace soustavy oborů SOV?

Od vzniku současné oborové soustavy a RVP pro střední odborné vzdělávání uplynulo již mnoho let a společnost, svět práce i generace žáků se dost zásadně změnily, objevily se nové výzvy, nové příležitosti i nová nebezpečí. RVP SOV prošly od té doby jen dílčími změnami a aktualizacemi, které vydalo MŠMT 1. 9. 2020 a 1. 9. 2023, nicméně oborová struktura se nezměnila.  

Vzhledem k tomu je nutné vyhodnotit, do jaké míry odpovídá aktuální oborová struktura současným a budoucím potřebám a na základě toho ji změnit. Bezprostředním impulzem k reformě a rámcem, ze kterého vychází, je Strategie 2030+, přijatá vládou v roce 2020 a následná implementační karta zaměřená na inovaci oborové soustavy SOV. 

Co inovace soustavy oborů SOV přinese žákům?

Odborné vzdělávání bude lépe připravovat na život a práci v 21. století. Současná a budoucí generace žáků odborných škol je jiná než dříve a jiné a často nejisté jsou také možnosti uplatnění. Inovovaná soustava oborů by měla lépe reflektovat očekávání žáků, jejich složitější a delší přechod ze školy do praxe a měla by jim umožnit za podpory kariérového poradenství dobře se připravit na celoživotní učení a první uplatnění na trhu práce.  

Inovace oborové soustavy a následná revize RVP SOV je ovšem jen jedním z důležitých kroků, jakých bude potřeba udělat mnohem více. Jde zejména o podporu škol a jejich spolupráci se zaměstnavateli.

Jak probíhá inovace soustavy oborů SOV?

Inovace oborové soustavy SOV probíhá v součinnosti hlavních aktérů, a to jak na straně školské sféry, tak sféry zaměstnavatelské. MŠMT ve spolupráci s NPI sestavilo expertní panel, jehož členové se společně s NPI podílejí na stanovení hlavních směrů inovace oborové soustavy. Konkrétní návrhy inovace jsou projednávány v odborných platformách. Je sestaveno pět odborných platforem pro obory vzdělání technické, ekonomické, přírodovědné, umělecké a zaměřené na člověka (tzn. zdravotnické, pedagogické, sociální a osobních služeb). 

Mám možnost se zapojit?
Zapojení dalších aktérů do procesu inovace oborové soustavy a následné revize RVP SOV je pro nás důležité. V případě dotazů a připomínek se obraťte na odborné garanty jednotlivých oborů vzdělání nebo na koordinační tým IOS.
Jak byli vybíráni členové expertního panelu a odborných platforem?

Členové byli vybíráni MŠMT ve spolupráci s NPI tak, aby byli zastoupeni jak odborníci ze školské sféry, tak odborníci ze zaměstnavatelské sféry. Školskou sféru zastupují zpravidla zástupci asociací ve vzdělávání, zaměstnavatele zástupci Hospodářské komory, Agrární komory a Svazu průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, zastoupení mají i odbory a ministerstva. MŠMT ve spolupráci s NPI předpokládá velmi úzkou spolupráci se zástupci odborů školství jednotlivých krajů ČR. Jednotlivé odborné platformy povedou vždy dvojice zástupců (u technické odborné platformy trojice) uvedených aktérů tak, aby při vyjednávání mohlo dojít k optimálnímu vyvážení vzdělávacího systému, žáků i trhu práce.

Z jakých zdrojů se bude při inovaci soustavy oborů SOV vycházet?

Při inovaci soustavy oborů vzdělání SOV vycházíme především ze základních záměrů Strategie 2030+. Aby byly jednotlivé kroky podložené, budeme využívat další analytické a prognostické zdroje, zaměřené na: 

 • trendy vývoje trhu práce a požadavky zaměstnavatelů na kompetence budoucích pracovníků,  
 • scénáře vývoje odborného vzdělávání v Evropě,  
 • analýzy uplatnění současných absolventů na trhu práce, vč. míry jejich nezaměstnanosti, souladu absolvovaného oboru s pracovní pozicí, kde pracují, 
 • analýzy předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, (ne)úspěšnosti u závěrečné a maturitní zkoušky a další, jejichž seznam se bude postupně rozšiřovat. 
Co se bude v soustavě oborů vzdělání měnit?

Zatímco aktualizace RVP SOV schválená MŠMT od 1. 9. 2020 se zaměřila pouze na dílčí úpravy RVP SOV v oblasti odborné složky, ekonomického vzdělávání a informatiky, inovace oborové soustavy a následné „velké“ revize RVP SOV přinesou do odborného vzdělávání komplexnější změny. Strategie 2030+ poukazuje na kritická místa a potřebné změny v celkovém pojetí odborného vzdělávání, které se promítnou jak do inovace oborové soustavy, tak do revizí RVP SOV.  Podrobnější itinerář potřebných změn přináší také navazující Implementační karta Inovace oborové soustavy. zde 

Budou školy muset vytvářet nové ŠVP?
V návaznosti na inovovanou soustavu oborů a revidované/vytvořené RVP SOV si školy vytvoří nová nebo upravená ŠVP. Národní pedagogický institut poskytne školám metodickou podporu a společně s odborníky ze škol i praxe nabídne školám k využití modelové části ŠVP na bázi vzdělávacích modulů. Školy je budou moci využít nebo si je upravit podle svých potřeb.  
Kdy začnou školy podle revidovaných RVP SOV pracovat?

Na základě inovované oborové soustavy SOV budou revidovány/tvořeny RVP SOV a po jejich vydání bude následovat 2leté náběhové období, během něhož by si školy připravily nové nebo upravené ŠVP a zahájily výuku.

Harmonogram 

 1. Přípravná fáze – sběr dat a analýza dostupných podkladů 
 2. Zpracování návrhů možných variant řešení inovace soustavy oborů vzdělání pro jednotlivé oblasti SOV v souladu s principy navržené koncepce
 3. Interní projednávání návrhů a diskuze v odborné sekci v NPI
 4. Představení koncepce k inovaci oborové soustavy a diskuze s ustavenou expertní skupinou a zástupci krajských školských úřadů, vyhodnocení podnětů na základě zpětné vazby 
 5. Ustavení odborných platforem (OP) – představení koncepce, projednání návrhů pro jednotlivé oblasti SOV, získání zpětné vazby 
 6. Vyhodnocení podnětů z jednotlivých OP k návrhům inovace oborové soustavy SOV
 7. Dopracování návrhů pro jednotlivé oblasti a projednání s pracovními skupinami 
 8. Finalizace návrhu inovace oborového soustavy SOV

 V návaznosti na inovovanou soustavu oborů vzdělání bude zahájena tvorba RVP SOV. 

 1. Příprava koncepce revizí RVP SOV
 2. Tvorba rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání RVP SOV
 3. Příprava metodické podpory pro školy pro implementaci RVP SOV, vytvoření modelových modulově uspořádaných ŠVP
Nenalezli jste odpověď na svou otázku? Obraťte se na naše konzultační centrum.

Máte dotaz nebo podnět k IOS?

Máte dotaz nebo nám chcete zaslat vaši zpětnou vazbu k probíhající inovaci?

Využijte, prosím, tento kontaktní formulář.

Ozveme se vám běžně do 5 pracovních dnů.