Odborná část RVP

Musí být název ŠVP shodný s názvem RVP? 

V rámcovém vzdělávacím programu (RVP) v kapitole 9. Zásady tvorby školního vzdělávacího programu (ŠVP) v části 9.1 Obecné zásady tvorby ŠVP je uvedeno "název školního vzdělávacího programu - shodně s názvem oboru vzdělání bez číselného kódu"... název ŠVP a RVP by tedy měl být shodný.

Dále je uvedeno "Pokud ŠVP nabízí odbornou profilaci oboru vzdělání formou odborného zaměření, uvede se i název odborného/odborných zaměření. Odborná zaměření se stanoví výběrem z nabídky odborných zaměření v RVP nebo podle profesních kvalifikací NSK dle pokynů v RVP, popřípadě jako specializace vztahující se k novým technologiím a pracovním činnostem v oboru."... název ŠVP tedy musí obsahovat název RVP, ale může být obohacen o zaměření či zacílení.

Existují metodiky k tvorbě ŠVP, které bychom při aktualizaci ŠVP mohli využít?

Ano, existují. Vycházet můžete z METODIKY TVORBY ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ SOŠ a SOU z roku 2012. Dále je možné využít i-metodiku Koncipování školního vzdělávacího programu s využitím Národní soustavy kvalifikací a v případě koncipování ŠVP modulárně i i-metodiku Využití modulů při modernizaci ŠVP SOV.

Podle aktualizovaných ŠVP (v souvislosti s vydanými aktualizovanými RVP SOV v září 2020) mají být vyučováni pouze žáci prvních ročníků nebo i žáci dalších ročníků?

Dotazy k obsahovému okruhu "Řízení motorových vozidel"

Proč aktualizovaná RVP obsahují u těch oborů vzdělání, kde je (a současně byla) předepsána odborná připravenost k řízení motorových vozidel příslušných skupin řidičského oprávnění nově obsahový okruh s názvem „Řízení motorových vozidel“?

Smyslem nově vloženého obsahového okruhu „Řízení motorových vozidel“ do RVP bylo, aby škola měla tento obsahový okruh (výcvik k získání příslušné skupiny řidičského oprávnění) ve svém ŠVP vložen jako samostatný předmět. A tudíž byl každý žák hodnocen právě za tuto oblast. Tzn., aby žák měl z tohoto obsahového okruhu (předmětu) hodnocení, tj. známku.

Můžeme obsahový okruh „Řízení motorových vozidel“ rozdělit? Tj. výuku zařadit jako samostatný odborný teoretický předmět a samotný praktický výcvik (jízdy) provádět v rámci předmětu „Odborný výcvik“?

Ne, takovému výkladu jsme chtěli vložením samostatného obsahového okruhu předejít.

Zajímalo by nás, zda tento odborný předmět (Řízení motorových vozidel) musí vyučovat držitel profesního průkazu učitele autoškoly, když absolvování tohoto předmětu nevede k získání řidičského oprávnění a nenahrazuje výuku teoretické přípravy v autoškole.

V samotném RVP je v úvodním popisu obsahového okruhu uvedeno: „Výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění může provádět výlučně provozovatel autoškoly“, čímž je řečeno, že musí mít příslušný učitel odbornou způsobilost a musí být rovněž uveden v registraci autoškoly, jež daný předmět vyučuje (výuku i výcvik).  A absolvování daného obsahového okruhu (v ŠVP předmětu) „Řízení motorových vozidel“ vede k získání příslušné skupiny řidičského oprávnění. Proto ta odborná způsobilost učitele daného předmětu.

V RVP v Poznámce v obsahovém okruhu „Řízení motorových vozidel“ se ve druhé větě uvádí: „Pro absolvování oboru vzdělání není podmínkou získání řidičského oprávnění“. Jak si máme vyložit tuto větu?

Tím, že žák nebyl úspěšný při závěrečných zkouškách k získání řidičského oprávnění (a to opakovaně) neopravňuje školu, aby mu neumožnila absolvovat závěrečné zkoušky (u oborů vzdělání s výučním listem) nebo maturitní zkoušku (u oborů vzdělání s maturitní zkouškou).

Kdo může tento předmět „Řízení motorových vozidel“ (zařazený v ŠVP) vyučovat, a to výuku i výcvik?

Vše probíhá v akreditované autoškole, a to buď zřizované samotnou střední školou, nebo formou spolupráce, tj. na základě smlouvy s komerční autoškolou.

V RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy se v profilujícím obsahovém okruhu v úvodu uvádí: „Profilující obsahový okruh Řízení motorových vozidel je povinný pouze v zaměření ŠVP na silniční dopravu a obsahuje specifickou část přípravy“. Jak máme této formulaci rozumět? Musí mít škola ve svém ŠVP přesně stanoveno zaměření s názvem Silniční doprava?

Ne, takto tuto větu nelze chápat. Musí se jednat vždy o oblast se zaměřením na silniční dopravu, pak do ŠVP škola zařadí i předmět Řízení motorových vozidel. Jako příklad můžeme uvést zaměření např.: Ekonomika městské dopravy; Manažer dopravy; Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava; Drážní a městská doprava apod. Zaměření ŠVP, kde daný předmět naopak nebudeme asi zařazovat, může být např.: Průmyslový logistik; Logistika; Výrobní logistik; Bezpilotní systémy; Železniční provoz apod. Vždy je třeba tento aspekt, zaměření na silniční dopravu, posoudit z hlediska obsahů příslušných odborných obsahových okruhů v příslušném ŠVP.

Dotaz k odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Při studiu aktualizovaného RVP oboru 41-52-H/01 Zahradník jsme zjistili, že v odborných kompetencích je text, že absolventi „získali odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin 1. stupně v souladu s platnou legislativou“. Jak tuto kompetenci žáci získají? Jak ji prokáží budoucímu zaměstnavateli?

Žáci tuto kompetenci získají absolvováním obsahového okruhu Základy zahradnické výroby. Zde je totiž zařazen nový tematický celek „Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin“, který pokrývá obsahovou stránku příslušného školení. Informaci o této způsobilosti uvádí rostlinolékařská legislativa (zákon 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Obory konkrétně vymezuje vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky. 

Za držitele osvědčení I. stupně se považuje osoba v období 3 let po ukončení středního vzdělání s výučním listem v oborech Zemědělec - farmář, Opravář zemědělských strojů a Zahradník.

Za držitele osvědčení II. stupně se považuje osoba v období 3 let od ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: Rostlinolékařství, Agropodnikání, Vinohradnictví, Zahradnictví a Mechanizace a služby.


Ekonomického vzdělávání

Jak máme zařadit finanční gramotnost (FG) do ŠVP?

FG je do RVP pro střední odborné školy zařazena primárně ve dvou obsahových okruzích – Společenskovědním vzdělávání a Ekonomickém vzdělávání. Okrajově i v Matematickém (finanční matematika), ale tu zde pomineme. Je tedy plně na rozhodnutí školy, jestli zařadí FG do jednotlivých předmětů podle toho, jak jsou zařazeny v obsahových okruzích, nebo jestli vyjme učivo FG ze Společenskovědního vzdělávání a vloží jej do předmětu Ekonomika (či naopak). Aby školy mohly lépe pracovat s problematikou FG, zmiňujeme v RVP i tzv. Standard finanční gramotnosti, který je promítnut do RVP. 

Jak je to s ekonomickým vzděláváním v oborech kategorie dosaženého vzdělání E?

Pro žáky těchto oborů vzdělání by mohlo být učivo příliš obtížné, proto bylo stanoveno jenom nezbytné minimum, které je součástí obsahového okruhu Občanský vzdělávací základ.

V aktualizovaném RVP v obsahovém okruhu Ekonomické vzdělávání bylo odstraněno některé učivo. Musíme měnit ŠVP?

Pro žáky těchto oborů vzdělání by mohlo být učivo příliš obtížné, proto bylo stanoveno jenom nezbytné minimum, které je součástí obsahového okruhu Občanský vzdělávací základ.

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.