Co se mění v RVP
Ekonomické vzdělání

Pojetí

V minulosti jsme zaznamenali zpětnou vazbu ze škol, že ekonomické vzdělávání je předimenzované. Proto jsme se během aktualizací RVP zamysleli nad obsahem a rozhodli se jej přepracovat tak, aby akcentovalo praktické využití, a některé učivo jsme vypustili (především ekonomická teorie a EU). Což ovšem neznamená, že jej nechápeme jako důležité, ale chtěli jsme dát školám větší volnost. Školy si toto učivo mohou zařadit do svých ŠVP.

Pro obory kategorie dosaženého vzdělání H jsme volili nejdůležitější učivo. V RVP pro obory kategorie dosaženého vzdělání M, L0 jsme k učivu z kategorie dosaženého vzdělání H přidali obsahový okruh management a marketing. Pro nástavbové obory vzdělání je povinným základem již jen učivo managementu a marketingu, aby skládačka učiva kategorií H+L5 odpovídala svým obsahem M, L0. Pro všechny obory vzdělání s vlastním ekonomickým vzděláním platí, že jejich RVP vždy obsahuje základní společné minimum rozšířené o další oblasti.

Hlavní důvody změny

1. Zjednodušení obsahu vzdělávání s důrazem na podnikavost

O výchově k podnikavosti již hovořila Národní inovační strategie ČR 2012–2020. Hlavními oblastmi provázanosti jsou zejména výchova k podnikavosti, samostatnosti a kreativitě, horizontální mobilita a zapojení podnikového sektoru do tvorby vzdělávacích programů, nástroje podporující celoživotní vzdělávání, rozvoj logického myšlení apod.

Novější Inovační strategie České republiky 2019–2030 obsahuje kapitolu Národní start-up a spin-off

prostředí, ve kterém je jeden z cílů zavést v rámci výuky na všech úrovních škol vzdělávání k nabytí podnikatelských dovedností.

V současné době je aktuálním tématem připravovaná Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+. Zde je vhodné ve vztahu k podnikavosti uvést diskutovaná témata vztahující se:

  • k zaměření vzdělávání více na získání kompetencí, potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život,
  • k rozvoji tvořivosti a kritického myšlení, které, jak je zdůrazňováno, nestojí v opozici k poznatkům,
  • k propojení škol s podnikatelskou sférou – propojování může mít oboustranné výhody a pro žáky středních škol je to prostředek k získání praktických zkušeností a potřebných kompetencí.

Podnikavost jako klíčová kompetence v Rámcových vzdělávacích programech. I když se kompetence k podnikavosti objevují v různých evropských i národních strategických dokumentech stále častěji, zatím neexistuje jednotná národní strategie ČR na podporu této oblasti. Podnikavost však začíná být i přesto podporována zřizovateli škol, neziskovým sektorem či komerčními subjekty.  

Výchova k podnikavosti je na národní úrovni zanesena také do rámcových vzdělávacích programů (dále jen RVP), kde se podnikavost objevuje jako klíčová kompetence, a dále je součástí ekonomického vzdělávání a dalších souvisejících oblastí.

2. Aktualizace dle platné legislativy (Zákon o obchodních korporacích)
K 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) a nahrazen zákonem č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který upravuje podmínky podnikání v České republice. S účinností od 1. ledna 2021 byl zákon č. 90/2012 Sb. aktualizován na zákon č. 33/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony.
3. Standard finanční gramotnosti s platností 2017

Standard finanční gramotnosti s platností 2017 je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí. Stanovuje cílovou úroveň finanční gramotnosti pro žáky základních a středních škol. K dispozici je ve formátu PDF na uvedeném odkazu Standard finanční gramotnosti.

Standard vytvořila pracovní skupina pro finanční vzdělávání složená z odborníků z oblasti vzdělávání, relevantních ministerstev, neziskových organizací a subjektů finančního trhu a je součástí Národní strategie finančního vzdělávání schválené Vládou ČR. Úkolem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (a potažmo tedy NPI ČR), je zapracovat jej do rámcových vzdělávacích programů pro první i druhý stupeň základního a prostřední vzdělání. Předchozí verze Standardu FG byla součástí původní verze RVP. Protože Standard FG v některých oblastech jde do příliš velkých podrobností, které nepatří do RVP, rozhodli jsme se obsah Standardu FG spojit do logických celků, které jsme následně použili v aktualizované verzi RVP a na platná Standard FG jsme odkázali. Školy mají povinnost se standardem FG pracovat a zapracovat jej do svých ŠVP. Nová verze Standardu FG se od té původní příliš neodlišuje a tudíž by nemělo docházet k zásadním změnám v ŠVP. Cílem tohoto řešení bylo mj. i to, aby se s Národní strategií finančního vzdělávání seznámilo co nejvíce škol, protože přínos finančního vzdělávání je pro budoucí život žáků škol velmi významný.

Oproti standardům z roku 2007 došlo k posílení oblastí bezhotovostní placení, ochrana osobních údajů, kritické posouzení nabídky služeb a zboží, sestavení rozpočtu a porovnání majetku a závazků, úročení, porovnání finančních produktů, krátkodobé a dlouhodobé plánování a rizika dosažení cílů, zabezpečení na stáří, vznik a rizika půjček, důsledky nesplácení a řešení zadlužení a předlužení.

Změny v ekonomickém vzdělávání

Kategorie dosaženého vzdělání, kde jsou změny v ekonomickém vzdělávání: H, L0, M, L5. Kategorie dosaženého vzdělání E není ekonomické vzdělávání zařazeno.

Obsahové okruhy vzdělávání

U oborů kategorie dosaženého vzdělání H jsou v ekonomickém vzdělávání nově jen tři obsahové okruhy. Obory kategorie dosaženého vzdělání M a L0 v ekonomickém vzdělávání jsou tvořeny třemi obsahovými okruhy z kategorie vzdělání H a jsou doplněny dalšími dvěma obsahovými okruhy. Uvedené obsahové okruhy vzdělávání jsou uvedeny v tabulce.

Kategorie dosaženého vzdělání 

Obsahové okruhy vzdělávání

M
L0

H

 Podnikání

 Finanční vzdělávání

 Daně

L5

 Marketing

 Management


Změny v ekonomickém vzdělávání u kategorie dosaženého vzdělání H

Detail změny

Změna v ekonomickém vzdělávání u této kategorie dosaženého vzdělání se vztahuje na všechny obory vzdělání. Minimální počet vyučovacích hodin byl ponechán bez úprav. Ekonomické vzdělávání je součástí všeobecného vzdělávání.

 Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy

 Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání

Týdenních

Celkových

 Ekonomické vzdělávání

2

64

Přehled změn
(změny v ekonomickém vzdělávání jsou vyznačeny formou revizí)

Aktualizované ekonomické vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání H


Změny v ekonomickém vzdělávání u kategorie dosaženého vzdělání M a L0

Detail změny

U oborů kategorie dosaženého vzdělání M a L0 jsou obory vzdělání se společným ekonomickým vzděláváním a obory vzdělání s vlastním ekonomickým vzděláváním. Minimální počet vyučovacích hodin byl ponechán bez úprav. Ekonomické vzdělávání je součástí všeobecného vzdělávání.

 Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy

 Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání

Týdenních

Celkových

 Ekonomické vzdělávání

 3

 96

Obory vzdělání, které mají vlastní ekonomické vzdělávání, jsou uvedeny v tabulce.

 Kód oboru vzdělání

 Název oboru vzdělání

 Kód oboru vzdělání

 Název oboru vzdělání

 36-45-M/01

 Technická zařízení budov

 65-41-L/01

 Gastronomie

 37-41-M/01

 Provoz a ekonomika dopravy

 65-42-M/01

 Hotelnictví

 37-42-M/01

 Logistické a finanční služby

 65-42-M/02

 Cestovní ruch

 41-46-M/01

 Lesnictví

 66-41-L/01

 Obchodní

 63-41-M/01

 Ekonomika a podnikaní

 68-43-M/01

 Veřejnosprávní činnost

 63-41-M/02

 Obchodní akademie

Přehled změn
(změny v ekonomickém vzdělávání jsou vyznačeny formou revizí)

Aktualizované ekonomické vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání M a L0 


Změny v ekonomickém vzdělávání u kategorie dosaženého vzdělání L5

Detail změny

Obsahový okruh je koncipovaný pro všechny obory vzdělání, a to tak, že doplňuje učivo oborů kategorie dosaženého vzdělání H tak, aby po absolvování nástavbového studia byl žák vybaven stejnými ekonomickými kompetencemi jako žák oborů kategorie dosaženého vzdělání M a L0.

Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy

Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání

Týdenních

Celkových

Ekonomické vzdělávání

1

32

Obory vzdělání se společných ekonomickým vzděláváním

 Kód oboru vzdělání

 Název oboru vzdělání

 (N/A znamená, že OV neměl před     aktualizací RVP ekonomické vzdělávání   a  nyní má; A/A měl a má)

 Kód oboru vzdělání

 Název oboru vzdělání

 21-43-L/51

 Hutník operátor (N/A)

 31-43- L/51

 Oděvnictví (A/A)

 21-44-L/51

 Technik modelových zařízení (N/A)

 34-56-L/51

 Fotograf (N/A)

 23-44-L/51

 Mechanik strojů a zařízení (N/A)

 39-41-L/51

 Autotronik (N/A)

 23-45-L/51

 Mechanik seřizovač (N/A)

 41-43-L/51

 Rybářství (A/A)

 23-62-L/51

 Optik (N/A)

 41-43-L/52

 Trenér dostihových koní (A/A)

 23-69-L/51

 Technik – puškař (N/A)

 41-44-L/51

 Zahradnictví (N/A)

 26-41-L/51

 Mechanik elektrotechnik (N/A)

 41-45-L/51

 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství   (N/A)

 26-45-L/51

 Telekomunikace (N/A)

 66-42-L/51

 Propagace

 28-42-L/51

 Chemik operátor (N/A)

 68-42-L/51

 Bezpečnostní služby (N/A)

 28-45-L/51

 Sklářský a keramický průmysl (N/A)

 69-41-L/51

 Masér sportovní a rekondiční (N/A)

 29-41-L/51

 Technologie potravin (N/A)

 69-41-L/52

 Vlasová kosmetika (vlastní ekon. vz. /společné   ekon.vz.)

 31-41-L/51

 Textilnictví (A/A)

Obory vzdělání s vlastním ekonomickým vzděláváním

 Kód oboru vzdělání

 Název oboru vzdělání

 Kód oboru vzdělání

 Název oboru vzdělání

 23-43-L/51

 Provozní technika

 37-42-L/51

 Logistické a finanční služby

 26-41-L/52

 Provozní elektrotechnika

 64-41-L/51

 Podnikání

 33-42-L/51

 Nábytkářská a dřevařská výroba

 65-41-L/51

 Gastronomie

 34-41-L/51

 Polygrafický průmysl

 66-41-L/51

 Obchodník

 36-44-L/51

 Stavební provoz

 75-41-L/51

 Sociální činnost

 36-45-L/52

 Technik plynových zařízení a tepelných   soustav

 82-51-L/51

 Umělecké řemeslné práce

Aktualizované ekonomické vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání L5

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.