co se mění | 69 Osobní a provozní služby

Co se mění v RVP?

Aktualizované rámcové vzdělávací programy (RVP) pro střední odborné vzdělání byly vydány k 1. 9. 2020. Na aktualizaci RVP spolupracovali zástupci středních odborných škol a středních odborných učilišť s garantem NPI ČR (dříve NÚV). Návrhy byly prodiskutovány se členy Oborové skupiny Osobní a provozní služby a zástupci zaměstnavatelů, např. Unií kosmetiček.

Jako východisko pro aktualizaci RVP bylo vypracování Koncepčně analytické studie pro skupinu oborů vzdělání 69 Osobní a provozní služby.


Jedná se o skupinu oborů vzdělání, které jsou specifické pro jejich různorodost: Provozní služby, Kadeřník, Kosmetické služby, Oční optik, vyjma oborů vzdělání Rekondiční a sportovní masér (H) a Masér sportovní a rekondiční (L0) - kde lze specifikovat určitou společnou odbornou část. Na trhu práce je o absolventy velký zájem.

V rámci aktualizace RVP skupiny oborů vzdělání 69 Osobní a provozní služby bylo aktualizováno 8 RVP:

 69-54-E/01

 Provozní služby

 69-51-H/01

 Kadeřník

 69-53-H/01

 Rekondiční a sportovní masér

 69-42-M/01

 Oční optik

 69-41-L/01

 Kosmetické služby

 69-41-L/02

 Masér sportovní a rekondiční

 69-41-L/51

 Masér sportovní a rekondiční

 69-41-L/52

 Vlasová kosmetika

V rámci aktualizací RVP byly ve skupině oborů vzdělání 69 provedeny změny v odborných obsahových okruzích.

V RVP oboru vzdělání 69-54-E/01 Provozní služby byly doplněny do obsahového okruhu Šití a opravy prádla a jednotlivých oděvů obsahové celky Úpravy oděvů a Zhotovení jednoduchých textilních výrobků.

Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.