co se mění | 63 Ekonomika a administrativa a 64 Podnikání v oborech

Co se mění v RVP?

Na aktualizacích RVP skupin oborů vzdělání 63 Ekonomika a administrativa a 64 Podnikání v oborech, odvětví spolupracovalo několik aktérů z řad obchodních akademií sdružených v Asociaci obchodních akademií, zaměstnavatelů a zástupci NPI ČR (dříve NÚV). Návrhy úprav byly diskutovány a schváleny na jednání příslušné oborové skupiny.

Jako východisko pro aktualizace RVP bylo vypracování Koncepční analytické studie pro skupiny oborů vzdělání 63 Ekonomika a administrativa a 64 Podnikání v oborech, odvětví.

Poznámka: Pozor! Ve videu není kontakt na aktuálního garanta, ten naleznete v sekci "Kdo mi s tím pomůže" pro skupinu oborů vzdělání 63 a 64.

V rámci aktualizace RVP skupiny oborů vzdělání 63 Ekonomika a administrativa byly aktualizovány 2 RVP:

 63-41-M/01

 Ekonomika a podnikaní

 63-41-M/02

 Obchodní akademie

V rámci aktualizace RVP skupiny oborů vzdělání 64 Podnikání v oborech, odvětví bylo aktualizováno 1 RVP:

 64-41-L/51

 Podnikání

V rámci aktualizace RVP skupin oborů vzdělání 63 a 64 byly provedeny výraznější změny v odborných obsahových okruzích na základě potřeb trhu práce v souladu s potřebami zaměstnavatelů a platnou legislativou. Výrazných změn doznalo také průřezové téma Člověk a svět práce.

V RVP oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání byl výrazněji přepracován obsahový okruh Ekonomika.

V RVP oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie byl přepracován obsahový okruh Písemná a ústní komunikace. Obsahový okruh Podnik, podnikové činnosti, řízení podniku byl změněn na Podnikání, vstupy a výstupy hlavní činnosti, řízení, marketing a prodej. Změnami prošel i jeho obsah. Další změny se dotkly i obsahového okruhu Finance, daně, finanční trh a obsahového okruhu Tržní ekonomika, národní a světová ekonomika.

V RVP oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání byl výrazněji přepracován obsahový okruh Ekonomika a právo napříč jednotlivými tématy, upraveny byly i názvy některých témat.

Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK skupina oborů 63

Profesní kvalifikace z NSK skupina oborů 64

Důležitým zdrojem informací při aktualizaci ŠVP jsou výstupy projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV). Zapojeny v něm byly tyto obory vzdělání:

  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikaní
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie

V projektu vznikly moduly a komplexní úlohy využitelné i přenositelné pro ekonomické obory vzdělání. Bylo vytvořeno 77 modulů a 26 komplexních úloh. K dispozici jsou tzv. návodné celomodulárně koncipované ŠVP, které obsahují schémata pokrytí moduly a seznamují s možnostmi zapracování modulů do ŠVP.

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.