co se mění | 37 Doprava a spoje

Co se mění v RVP?

Poznámka: Pozor! Ve videu není kontakt na aktuálního garanta, ten naleznete v sekci "Kdo mi s tím pomůže" pro skupinu oborů vzdělání 37.

část doprava

Na aktualizacích RVP skupiny oborů 37 Doprava a spoje, část doprava spolupracovalo několik aktérů z řad středních odborných škol s danými obory vzdělání, zástupci z řad zaměstnavatelů a zástupci NPI ČR (dříve NÚV). Návrhy úprav byly diskutovány a schváleny na jednání příslušné oborové skupiny.

část spoje

K jednáním ohledně aktualizace RVP byly přizvány všechny školy, které jednotlivé obory vzdělání vyučují. Návrhy úprav  připravené  ve spolupráci s pracovními skupinami byly zaslány do širokého pléna k připomínkám a následně byly RVP  finalizovány.

Jako východisko pro aktualizace RVP bylo vypracování Koncepční analytické studie pro skupinu oborů vzdělání 37 Doprava a spoje.

V rámci aktualizace RVP skupiny 37 část doprava byly aktualizovány 2 RVP:

 37-52-H/01

 Železničář

 37-41-M/01

 Provoz a ekonomika dopravy

V rámci aktualizace RVP skupiny oborů 37 část doprava byly provedeny změny v jednotlivých výsledcích vzdělávání v odborných obsahových okruzích. Úpravy byly zaměřeny na sladění výsledků vzdělávání a lepší provázanosti na základní požadavky trhu práce, včetně vazby na NSK.

V RVP oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy došlo k přehlednější strukturalizaci jednotlivých témat odborného obsahového okruhu Doprava a přeprava a Logistika.  Dále došlo k vyčlenění obsahového okruhu Řízení motorových vozidel u zaměření na silniční dopravu. Díky, tomu došlo k úpravě v počtu hodin jednotlivých obsahových okruhů v rámcovém rozvržení obsahu vzdělávání v rámci odborné složky vzdělávání.

V rámci aktualizace RVP Železničář došlo spíše k drobným či formálním úpravám výsledků vzdělávání v jednotlivých obsahových odborných okruzích Osobní přeprava a Nákladní přeprava.

Tato skupina oborů vzdělání obsahuje 3 RVP:

 37-51-H/01

 Manipulant poštovního provozu a přepravy 

 37-42-M/01

 Logistické a finanční služby 

 37-42-L/51

 Logistické a finanční služby 

V rámcových vzdělávacích programech pro výše uvedené obory vzdělání došlo k této zásadní změně:

  • V RVP pro obory vzdělání kategorie dosaženého vzdělání H a M byl přidán obsahový okruh Zeměpisné vzdělávání, protože se ukázalo, že většina škol vyučujících tyto obory vzdělání má zařazenu  tuto oblast ve ŠVP.


Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.