co se mění | 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Co se mění v RVP?

Během práce na aktualizacích RVP jsme se obraceli na střední odborné školy a střední odborná učiliště s žádostmi o vyjádření k potřebným změnám a úpravám RVP s hlediska aktuálnosti odborného obsahu. Úpravy RVP jsme kromě škol diskutovali s významnými sociálními partnery, např. Cechem čalouníků, dekoratérů a truhlářů, zástupci NPI ČR (dříve NÚV) a členy příslušné oborové skupiny, na jejímž jednání byly návrhy úprav schváleny.

Významnou měrou pro práci na úkolu přispělo též vypracování Koncepční analytické studie pro skupinu oborů vzdělání 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů.


Jedná se o skupinu oborů vzdělání, které je značně specifické pro její poměrně značnou různorodost a v některých případech oborů vzdělání i pro nízký počet žáků.

Skupina oborů 33 zahrnuje celkem 11 RVP:

 33-56-E/01

 Truhlářská a čalounická výroba

 33-57-E/01

 Dřevařská výroba

 33-58-E/01

 Zpracovatel přírodních pletiv

 33-54-H/01

 Mechanik hudebních nástrojů

 33-54-H/02

 Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů

 33-56-H/01

 Truhlář

 33-59-H/01

 Čalouník

 33-42-M/01

 Nábytkářská a dřevařská výroba

 33-43-M/01

 Výroba hudebních nástrojů

 33-41-L/01

 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

 33-42-L/51

 Nábytkářská a dřevařská výroba

V rámci aktualizací RVP byly ve skupině oborů 33 provedeny změny, které zásadně neovlivnily obsah vzdělávání, ale spíše jej doplnily o požadavky týkající se nových technologických aspektů v rámci stávajících témat. 

Byly též provedeny drobné, spíše formální, úpravy jednotlivých odborných kompetencí a uplatnění absolventa.

RVP  z oblasti výroby hudebních nástrojů byly upravovány minimálně s ohledem na to, že školy podle nich dlouhodobě nevyučují, neboť tato oblast přešla do skupiny oborů 82 Umění a užité umění.

V RVP oboru vzdělání 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba došlo k přehlednější strukturalizaci jednotlivých témat odborných obsahových okruhů včetně navýšení minimálního počtu týdenních vyučovacích hodin u Konstrukční a Technologické přípravy ze 14 na 16 hodin.

Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.