co se mění | 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika


Co se mění v RVP?

Během práce na aktualizacích RVP jsme se obraceli na střední odborné školy a střední odborná učiliště s žádostmi o vyjádření k potřebným změnám úpravy RVP z hlediska aktuálnosti odborného obsahu. Návrhy jsme diskutovali jak s vybranými středními odbornými školami, tak s významnými sociálními partnery, např.: členy Oborové skupiny pro elektrotechniku, nebo Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

Významnou měrou při aktualizaci RVP přispělo vypracování Koncepční analytické studie pro skupinu 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.


V rámci aktualizace RVP skupiny 26 bylo aktualizováno 12 RVP:


 Střední vzdělání s výučním listem - E:
 

 26-51-E/01

 Elektrotechnické a strojně montážní práce 


 Střední vzdělání s výučním listem - H:
 

 26-51-H/01

 Elektrikář

 26-51-H/02

 Elektrikář - silnoproud

 26-52-H/01

 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

 26-57-H/01

 Autoelektrikář

 26-59-H/01

 Spojový mechanik


 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (odborné) – M a L0:
 

 26-41-L/01

 Mechanik elektrotechnik

 26-41-M/01

 Elektrotechnika  

 26-45-M/01

 Telekomunikace   


 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (nástavbové) - L5:
 

 26-41-L/51

 Mechanik elektrotechnik   

 26-41-L/52

 Provozní elektrotechnika   

 26-45-L/51

 Telekomunikace   

Jedná se o skupiny oborů vzdělání, o které je u žáků trvalý zájem a i přesto, je na trhu práce dlouhodobý nedostatek pracovníků s daným vzděláním. 

V rámci aktualizací RVP byly ve skupině oborů 26 provedeny změny, které doplnily obsah vzdělávání o požadavky týkající se nových technologických aspektů v rámci stávajících témat.

V rámci aktualizace byly vypuštěny některé již nevyžadované kompetence u absolventů daného oboru vzdělání jako např. kompetence diagnostiky mechanismů točícího pohybu, včetně lícování ložisek u oborů Elektrikář a Elektrikář – silnoproud.

Naopak byla doplněna témata a kompetence vyplývající z nových technologií, nových přístupů a součástkové základny, např. inteligentní elektroinstalace, zabezpečovací systémy, mikrokontroléry, nebo fotovoltaické zdroje.

Ve všech RVP byly rovněž zohledněny a více ukotveny požadavky na témata bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární prevenci a hygienu práce.

Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

Důležitým zdrojem informací při aktualizaci ŠVP jsou výstupy projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV). Zapojeny v něm byly tyto obory vzdělání:

  • 26-51-H/01 Elektrikář
  • 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud
  • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
  • 26-57-H/01 Autoelektrikář 
  • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

V projektu vznikly moduly a komplexní úlohy využitelné i přenositelné pro další elektrotechnické obory vzdělání. Celkem bylo pro strojírenské obory vzdělání vytvořeno 57 modulů a 51 komplexních úloh. K dispozici jsou tzv. návodné celomodulárně koncipované ŠVP, které obsahují schémata pokrytí moduly a seznamují s možnostmi zapracování modulů do ŠVP.


oddělení odborného vzdělávání a kurikula

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady? Neváhejte se na nás obrátit.