co se mění | 23 Strojírenství a strojírenská výroba

Co se mění v RVP?

Jedním z hlavních cílů vzdělávání je poskytovat žákům kvalifikaci vhodnou pro uplatnění na trhu práce. Vzdělávání tím vlastně formuje budoucí nabídku kvalifikované pracovní síly. Proto jsme se aktualizací rámcových vzdělávacích programů pro skupinu oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba zabývali delší dobu. Oslovili jsme střední odborné školy a požádali o vyjádření k potřebným změnám úpravy RVP s hlediska aktuálnosti odborného obsahu. Návrhy jsme diskutovali se členy oborové skupiny pro strojírenství, Asociace středních průmyslových škol a sociálními partnery.

Významnou měrou při aktualizaci RVP přispělo též vypracování Koncepční analytické studie pro skupinu oborů vzdělání 23 Strojírenství a strojírenská výroba.

Poznámka: Pozor! Ve videu není kontakt na aktuálního garanta, ten naleznete v sekci "Kdo mi s tím pomůže" pro skupinu oborů vzdělání 23.

Skupina oborů 23 zahrnuje celkem 26 RVP. Jedná se o skupiny oborů vzdělání, které jsou značně specifické pro jejich velkou různorodost.

V rámci aktualizace RVP skupiny 23 bylo aktualizováno 26 RVP:

 23-51-E/01

 Strojírenské práce

 23-51-H/01

 Strojní mechanik

 23-52-H/01

 Nástrojař

 23-55-H/01

 Klempíř

 23-55-H/02

 Karosář

 23-56-H/01

 Obráběč kovů

 23-57-H/01

 Kovář

 23-61-H/01

 Autolakýrník

 23-62-H/01

 Jemný mechanik

 23-65-H/01

 Strojník

 23-65-H/02

 Lodník

 23-65-H/03

 Strojník silničních strojů

 23-68-H/01

 Mechanik opravář motorových vozidel

 23-69-H/01

 Puškař

 23-41-M/01

 Strojírenství

 23-45-M/01

 Dopravní prostředky

 23-44-L/01

 Mechanik strojů a zařízení

 23-45-L/01

 Mechanik seřizovač

 23-45-L/02

 Letecký mechanik

 23-62-L/01

 Optik

 23-69-L/01

 Technik-puškař

 23-43-L/51

 Provozní technika

 23-44-L/51

 Mechanik strojů a zařízení

 23-45-L/51

 Mechanik seřizovač

 23-62-L/51

 Optik

 23-69-L/51

 Technik – puškař

V rámci aktualizací RVP byly ve skupině oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba provedeny změny, které zásadně neovlivnily obsah, ale doplnily požadavky týkající se nových technologických aspektů v rámci stávajících témat. Jednalo se zejména o využití programy pro podporu konstruování. Byly provedeny úpravy jednotlivých odborných kompetencí. Byla zpřesněna dikce u oborů vzdělání, u kterých žáci získají odbornou připravenost ke složení zkoušky ze svařování a řízení motorových vozidel.

Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

Důležitým zdrojem informací při aktualizaci ŠVP jsou výstupy projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV). Zapojeny v něm byly tyto obory vzdělání:

  • 23-41-M/01 Strojírenství
  • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
  • 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
  • 23-51-H/01 Strojní mechanik
  • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
  • 23-56-H/01 Obráběč kovů
  • 23-51-E/01 Strojírenské práce

V projektu vznikly moduly a komplexní úlohy využitelné i přenositelné pro další strojírenské obory vzdělání. Celkem bylo pro strojírenské obory vzdělání vytvořeno 159 modulů a 99 komplexních úloh. K dispozici jsou tzv. návodné celomodulárně koncipované ŠVP, které obsahují schémata pokrytí moduly a seznamují s možnostmi zapracování modulů do ŠVP.

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.