co se mění | 18 Informační technologie

Co se mění v RVP?

Na aktualizacích RVP spolupracovaly střední odborné školy, které mohly zasílat návrhy na úpravy v RVP a následně i připomínkovat připravené návrhy změn. Zapojilo se více než 20 středních odborných škol. Upravené návrhy odborné části RVP byly následně diskutovány jak se zástupci odborných škol, tak Oborovou skupinou. Veškerý postup a změny byly konzultovány také se zástupci CZESHA (Unie školských asociací ČR).

Významnou měrou při aktualizaci RVP přispělo vypracování Koncepčně analytické studie pro skupinu oborů vzdělání 18 Informační technologie.

Poznámka: Pozor! Ve videu není kontakt na aktuálního garanta, ten naleznete v sekci "Kdo mi s tím pomůže" pro skupinu oborů vzdělání 18.


V rámci aktualizace RVP skupiny oborů vzdělání 18 Informační technologie bylo aktualizováno 1 RVP:

 18-20-M/01

 Informační technologie

Díky nově koncipovanému pojetí vzdělávací oblasti Informatické vzdělávání byl znovu upraven obsah odborné části vzdělávání, byla sladěna témata, odstraněny duplicity a do učiva zakomponovány nejnovější trendy evropských vzdělávacích rámců.

Jedním ze specifik skupiny oborů vzdělání 18 je velmi dynamický vývoj technologií a trhu práce v rámci nejen Průmyslu 4.0, na které je třeba rychle a flexibilně reagovat. Z tohoto důvodu školy musí často aktualizovat své ŠVP a připravovat žáky na budoucí zaměstnání dle aktuálních požadavků. Často se tak stává, že témata, která byla důležitá před 5ti lety jsou dnes překonána a školy se musí přizpůsobit výuce nových technologií a programů (virtuální realita, robotika, virtualizace,…).
RVP jsme se snažili vytvořit tak, aby obsahovalo všechny základní témata IT a zároveň dávalo školám dostatek prostoru k možné profilaci a tvorbě zaměření dle jejich potřeb.

Změny v odborné části reagovaly nejen na výše zmíněnou aktualizaci všeobecného informatického vzdělávání, ale také byla odstraněna neaktuální témata. Aktualizace odborné složky vzdělávání se týká z velké části zohlednění moderních technologií a postupů, jako nové téma bylo vloženo téma Kybernetická bezpečnost.

Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

Důležitým zdrojem informací při aktualizaci ŠVP jsou výstupy projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV). Zapojen v něm byl tyto obor vzdělání Informační technologie.

V rámci projektu bylo vytvořeno 54 modulů a 50 komplexních úloh. K dispozici je tzv. návodné celomodulárně koncipované ŠVP, které obsahuje schéma pokrytí moduly a seznamuje s možnostmi zapracování modulů do ŠVP.

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.