Co se mění v RVP
Člověk a svět práce

Pojetí

Život ve složité společnosti se stává náročnějším. Technologické změny silně ovlivňují ekonomiku a trh práce se rychle mění. Tyto změny postihnou každého v různé míře a čase. Aktualizované téma "Člověk a svět práce" klade důraz na kariérové vzdělávání. Cílem je vybavit žáky dovednostmi, které jim pomohou vytvořit si vlastní kariéru, najít vhodné vzdělání a rozvíjet se.

Každá škola se snaží připravit žáky na úspěch v jejich budoucím životě. K tomu je důležité rozvíjet kariérové kompetence a umožnit žákům rozhodování ohledně jejich kariéry. Aktualizace tématu "Člověk a svět práce" je výzvou pro vedení škol a pedagogické pracovníky, aby se aktivně podíleli na změně, která lépe připraví absolventy na vstup do pracovního trhu a na jejich budoucí život.

Kariérovévé poradenství

  • Kariérové vzdělávání (KV) je povinnou součástí kurikula a je poskytováno všem žákům v průběhu výuky nebo mimoškolních aktivit. Obvykle probíhá skupinově a implementuje se průřezově v různých vyučovacích předmětech (všeobecně vzdělávacích i odborných). Specifikace KV je uvedena v aktualizovaných RVP SOV v průřezovém tématu Člověk a svět práce.
  • Školní kariérové poradenství (KP) je žákům, případně i jejich rodičům poskytováno jako časově omezená služba na základě dobrovolnosti. Lze jej realizovat při práci s jednotlivci či skupinou s využitím různých metod a poradenských nástrojů. Důležitá je nestrannost a nezávislost poradce spojená s budováním vzájemné důvěry. KP není v RVP SOV ukotveno, jeho realizace ve škole je ošetřena různými legislativními dokumenty. Každý žák či jeho rodiče mohou také využít služeb kariérového poradenství, které je realizováno školskými poradenskými zařízeními či nezávislými kariérovými poradci.

Specifikace KV v aktualizovaných RVP SOV

Detaily změny

Průřezové téma „Člověk a svět práce“

Je v zásadě shodné pro všechny kategorie dosaženého vzdělání

Kariérové vzdělávání bylo a nadále zůstává ukotveno v RVP SOV v PT Člověk a svět práce. Toto PT bylo v rámci aktualizací RVP SOV přepracováno. Došlo jednak k posílení důrazu na rozvoj kariérových kompetencí žáků (tzv. Career Management Skills, tj. dovedností pro řízení své kariéry a života), jednak k odlišnému strukturování obsahu PT.

a) Úprava obecných kompetencí, jejichž rozvoj má výuka PT Člověk a svět práce podpořit. Nově byly doplněny kompetence „otevřenost vůči celoživotnímu učení“ a „aktivní a tvořivý přístup při vytváření profesní kariéry“. Ostatní obecné kompetence zůstávají v podstatě shodné s původním zněním. Obecné kompetence zde mají charakter obecných cílů, o jejichž naplňování je výukou usilováno a které jsou proto dále konkretizovány.

b) Konkretizace obecných cílů je uvedena v části „Uskutečňování tohoto cíle předpokládá“. Zde se jedná o cíle sice již konkretizované, ovšem v tzv. jazyce učitele, cíl tedy vyjadřuje činnost učitele (např. vést žáka…, naučit žáka…, motivovat žáka…, seznámit žáka …). Proto je nutné cíle dále rozpracovat, konkretizovat do očekávaných výsledků učení žáka, tedy stanovit – tam, kde je to možné – co má žák na konci vzdělávání skutečně umět, znát.

c) Obsahové části byly nově strukturovány a soustředěny do čtyř tematických okruhů:

1. Individuální příprava na pracovní trh;

2. Svět vzdělávání;

3. Svět práce;

4. Podpora státu ve sféře zaměstnanosti.

Další změnou bylo přesunutí témat vztahujících se k výchově k podnikavosti do aktualizovaného celku ekonomického vzdělávání. Obsahově se jedná o tyto dílčí části PT, které v aktualizovaném pojetí PT nejsou obsaženy:

Hlavní cíle PT:

[…] základní aspekty soukromého podnikání […]

Obsah tématu a jeho realizace:

[…]

soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, rozdíly mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhody a rizika podnikání, nejčastější formy podnikání, činnosti, s nimiž je třeba při podnikání počítat, orientace v živnostenském zákoně a obchodním zákoníku;

[…]

V aktualizovaném obsahu ŠVP je potřeba zmínit podnikání jako jednu z forem možného pracovního uplatnění, proto je vhodné se seznámit také s aktualizovaným obsahem ekonomického vzdělávání v RVP.

Metodické materiály pro využítí a inspiraci.


Kariérové poradenství

Detaily změny

Vzhledem k tomu, že kariérové poradenství není součástí výuky, a není proto obsaženo v RVP SOV, je metodická podpora pro toto téma umístěna na webu www.infoabsolvent.cz, který je určen především pro školní výchovné/kariérové poradce a pro individuální či skupinovou práci se žáky.

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.