co se mění | 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

Co se mění v RVP?

Skupina 75 je specifická tím, že zahrnuje dvě podskupiny oborů vzdělání: 75-31…pedagogika, učitelství a 75-41…sociální péče. Na aktualizacích RVP se podíleli pedagogičtí pracovníci ze středních pedagogických škol a z dalších SOŠ a SOU vyučujících pedagogické nebo sociální obory. Návrh aktualizací byl projednán v oborové skupině Pedagogika a sociální činnost. Návrh aktualizací RVP pedagogických oborů (tj. předškolní a mimoškolní pedagogika a pedagogické lyceum) byl projednán a schválen na Valné hromadě Asociace středních pedagogických škol v ČR. Návrh aktualizací sociálních oborů byl projednán s MPSV (pro sociální obory není samostatná asociace škol).

Jako východisko pro aktualizace RVP byla vypracována Koncepční analytická studie pro skupinu oborů 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče, jejíž součástí jsou i analýzy týkající se oboru Pedagogické lyceum ze skupiny 78 Obecně odborná příprava.


Významným faktorem ovlivňujícím koncepci vzdělávání v těchto oborech (vč. pedagogického lycea) jsou legislativní požadavky na kvalifikaci pro výkon příslušných povolání.[1]

V rámci aktualizací RVP skupiny 75 bylo aktualizováno 5 RVP:

 75-41-E/01

 Pečovatelské služby

 75-31-M/01

 Předškolní a mimoškolní pedagogika

 75-41-M/01

 Sociální činnost

 75-41-J/01

 Pečovatelské služby

 75-41-L /51

 Sociální činnost

V RVP oboru vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika byly aktualizovány kompetence absolventa a obsahové okruhy odborného vzdělávání tak, aby reagovaly na nové pedagogické trendy a současné didaktické a normativní (legislativní) požadavky na předškolní vzdělávání, přístupy ke vzdělávání dětí se SVP a dětí nadaných ve vztahu k činnosti učitele MŠ, vychovatele a pedagoga volného času  a na nové trendy ve volnočasovém a zájmovém vzdělávání.

Obory vzdělání 75-41-J/01 Pečovatelské služby byly v oblasti odborného vzdělávání upraveny po dohodě s MPSV tak, aby přesněji korespondovaly s pracovním uplatněním absolventů v sociálních službách a současnými přístupy k poskytování sociálních služeb. Větší úpravy byly provedeny v hlavním obsahovém okruhu Pečovatelství, menší úpravy byly provedeny v dalších obsahových okruzích. Byly také upřesněny požadavky na obsah závěrečné zkoušky.

V RVP 75-41-M/01 Sociální činnost byly po dohodě s MPSV aktualizovány odborné obsahové okruhy v souladu s novými přístupy k poskytování sociálních služeb a  s požadavky na činnost pracovníka v sociálních službách.

RVP nástavbového oboru 75-41-L/51 Sociální činnost byl upraven obdobně jako obor kategorie M. Vzhledem k tomu, že vstup do tohoto oboru je umožněn nařízením vlády absolventům jakéhokoli oboru vzdělání kategorie H, bylo posíleno osvojování praktických dovedností a upraveny minimální hodinové dotace odborného vzdělávání s využitím časové kapacity získané úpravami provedenými Opatřením ministra školství mládeže a tělovýchovy č. 1, č. j. MSMT-11493/2017-1, Příloha č. 3.

Do všech RVP byly zapracovány dodatky k RVP vydané opatřeními ministra školství, popř. byly provedeny jiné menší nezbytné úpravy.


[1] Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č. 4 k Vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Doporučený postup č. 1/2015 pro potřeby krajských úřadů, MPSV, č. j. 2015/64318-224/2

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.