co se mění | 72 Publicistika, knihovnictví a informatika

Co se mění v RVP?

K úvodnímu jednání byly přizvány všechny školy, které tento obor vzdělání vyučují včetně sociálních partnerů. Na základě diskuze byly vytvořeny pracovní skupiny pro obě zaměření, které připravily návrhy. Návrhy byly zaslány do širokého pléna k připomínkám a na jejich základě bylo RVP finalizováno.

Aktualizace RVP vyšla z Koncepční analytické studie pro skupinu oborů vzdělání 72 Publicistika, knihovnictví a informatika.


 72-41-M/01

 Informační služby

V RVP došlo k těmto zásadním změnám:

  • Odborný obsahový okruh Ekonomika byl nahrazen společným obsahovým okruhem Ekonomické vzdělávání (snížení hodinové dotace o 1 vyučovací hodinu).
  • Obsahový okruh Informační systémy a služby byl obsahově rozšířen a hodinová dotace byla navýšena z 18 na 20 vyučovacích hodin.

Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.