co se mění | 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

Co se mění v RVP?

V průběhu aktualizace RVP jsme se obraceli na střední odborné školy a střední odborná učiliště s žádostmi o vyjádření k potřebným změnám úpravy RVP s hlediska aktualizace zejména odborného obsahu. Návrhy jsme diskutovali s významnými sociálními partnery, např.: členy oborové skupiny pro Gastronomii, hotelnictví a turismus, se zástupci Asociace hotelů a restaurací České republiky.

Jedním z východisek pro aktualizace RVP bylo vypracování Koncepční analytické studie pro skupinu oborů 65 Gastronomie, hotelnictví, cestovní ruch.


V rámci aktualizace RVP skupiny 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus bylo aktualizováno 7 RVP:

 65-51-E/01

 Stravovací a ubytovací služby  

 65-51-E/02

 Práce ve stravování 

 65-51-H/01

 Kuchař – číšník

 65-41-L/01

 Gastronomie

 65-42-M/01

 Hotelnictví

 65-42-M/02

 Cestovní ruch

 65-41-L/51

 Gastronomie

V rámci aktualizací RVP byly provedeny úpravy jednotlivých odborných kompetencí, aktualizovány a doplněny odborné obsahové okruhy dle požadavku a doporučení odborných škol a asociací. V rámcovém rozvržení obsahu vzdělávání došlo ke změnám u počtu disponibilních hodin, u oboru Kuchař – číšník k navýšení počtu hodin u Matematiky. U oborů M, L0, L5 bylo aktualizováno ekonomické vzdělávání a označeno jako „Ekonomika vlastní“. U oboru H byla ponechána společná Ekonomika.

Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

Důležitým zdrojem informací při aktualizaci ŠVP jsou výstupy projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV). Zapojeny v něm byly vybrané obory vzdělání:

  • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
  • 65-51-E/02 Práce ve stravování
  • 65-51-H/01 Kuchař – číšník
  • 65-41-L/01 Gastronomie

V projektu vznikly moduly a komplexních úlohy využitelné i přenositelné pro další gastronomické obory vzdělání. Celkem bylo pro zmíněné obory vzdělání vytvořeno 140 modulů a 59 komplexních úloh. K dispozici jsou tzv. návodné celomodulárně koncipované ŠVP, které obsahují schémata pokrytí moduly a seznamují s možnostmi zapracování modulů do ŠVP.

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.