co se mění | 41 Zemědělství a lesnictví a 43 Veterinářství a veterinární prevence

Co se mění v RVP?

Na aktualizaci RVP spolupracovali zástupci středních odborných škol a středních odborných učilišť společně se zástupci NPI ČR (dříve NÚV). Návrhy byly diskutovány s významnými sociálními partnery, např.: členy Oborové skupiny pro zemědělství a Oborové skupiny pro lesní hospodářství, zástupci ASVEN (Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru), Agrární komory České republiky, oddělení poradenství a vzdělávání.

Východiskem pro práci na aktualizacích RVP bylo vypracování Koncepční analytické studie pro skupiny oborů vzdělání 41 Zemědělství a lesnictví a 43 Veterinářství a veterinární prevence.


Jedná se o skupiny oborů vzdělání, které jsou značně specifické pro jejich velkou různorodost a v některých případech oborů vzdělání i pro nízký počet žáků. I přes tuto skutečnost je o absolventy těchto škol na trhu práce zájem.

Skupina oborů vzdělání 41 zahrnuje celkem 28 RVP .

 41-51-E/01

 Zemědělské práce

 41-52-E/01

 Zahradnické práce

 41-52-E/02

 Zahradnická výroba

 41-55-E/01

 Opravářské práce

 41-56-E/01

 Lesnické práce

 41-51-H/01

 Zemědělec – farmář

 41-51-H/02

 Včelař

 41-52-H/01

 Zahradník

 41-53-H/01

 Rybář

 41-53-H/02

 Jezdec a chovatel koní

 41-54-H/01

 Podkovář a zemědělský kovář

 41-55-H/01

 Opravář zemědělských strojů

 41-56-H/01

 Lesní mechanizátor

 41-56-H/02

 Opravář lesnických strojů

 41-57-H/01

 Zpracovatel dřeva

 41-04-M/01

 Rostlinolékařství

 41-41-M/01

 Agropodnikání

 41-42-M/01

 Vinohradnictví

 41-43-M/01

 Rybářství

 41-43-M/02

 Chovatelství

 41-44-M/01

 Zahradnictví

 41-45-M/01

 Mechanizace a služby

 41-46-M/01

 Lesnictví

 41-43-L/01

 Chovatel cizokrajných zvířat

 41-43-L/51

 Rybářství

 41-43-L/52

 Trenérství dostihových a sportovních koní

 41-44-L/51

 Zahradnictví

 41-45-L/51

 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Skupina oborů vzdělání 43 zahrnuje 1 RVP.

 43-41-M/01

 Veterinářství

V rámci aktualizací RVP ve skupinách oborů vzdělání 41 a 43 byly doplněny požadavky týkající se nových technologických aspektů v rámci stávajících témat.

U RVP 41-43-M/01 Rybářství došlo ke sloučení dvou obsahových okruhů do společného okruhu.

U šestnácti RVP, jejichž součástí je řízení motorových vozidel, došlo ke změně  struktury obsahových okruhů. Byl vyčleněn obsahový okruh Řízení motorových vozidel. Díky tomu došlo k úpravě počtu hodin jednotlivých obsahových okruhů v rámcovém rozvržení obsahu vzdělávání v rámci odborné složky vzdělávání.

Na základě požadavku Ministerstva zemědělství byla u 8 RVP  zařazena problematika týkající se odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin (41-04-M/01 Rostlinolékařství, 41-41-M/01 Agropodnikání, 41-42-M/01 Vinohradnictví, 41-44-M/01 Zahradnictví, 41-45-M/01 Mechanizace a služby, 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů a 41-52-H/01 Zahradník).

Byla zpřesněna dikce u oborů vzdělání, u kterých žáci získají odbornou připravenost ke složení zkoušky ze svařování.

Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK skupina oborů 41

Profesní kvalifikace z NSK skupina oborů 43

Dalším možným zdrojem informací při aktualizaci ŠVP jsou výstupy projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV). Zapojeny v něm byly vybrané obory vzdělání:

  • 41-52-E/02 Zahradnická výroba
  • 41-52-E/01 Zahradnické práce
  • 41-52-H/01 Zahradník
  • 41-51-H/01 Zemědělec - farmář
  • 41-41-M/01 Agropodnikání
V projektu MOV vznikla celá řada modulů a komplexních úloh využitelná nejen v oborech vzdělání zapojených do projektu MOV, ale i v dalších oborech vzdělání ve skupinách oborů vzdělání 41 a 43. Celkem bylo pro zmíněné obory vzdělání vytvořeno 99 modulů a 40 komplexních úloh. K dispozici jsou tzv. návodné celomodulárně koncipované ŠVP, které obsahují schémata pokrytí moduly a seznamují s možnostmi zapracování modulů do ŠVP.

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.