co se mění | 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Co se mění v RVP?

Do aktualizací RVP se výrazně zapojili zástupci VOŠ grafická a SPŠ grafická v Praze 1, zástupci tzv. školské komise při Svazu polygrafických podnikatelů (SPP) společně se zástupci NPI ČR (dříve NÚV).

Výraznou úlohu pro aktualizaci RVP sehrálo vypracování Koncepční analytické studie pro skupinu oborů vzdělání 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie.


V rámci aktualizace skupiny 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie bylo aktualizováno 12 RVP:

 34-57-E/01

 Knihařské práce

 34-52-H/01

 Tiskař na polygrafických strojích

 34-53-H/01

 Reprodukční grafik

 34-57-H/01

 Knihař

 34-41-M/01

 Polygrafie

 34-42-M/01

 Obalová technika

 34-52-L/01

 Tiskař na polygrafických strojích

 34-53-L/01

 Reprodukční grafik pro média

 34-56-L/01

 Fotograf

 34-57-L/01

 Technik dokončovacího zpracování tiskovin

 34-41-L/51

 Polygrafický průmysl

 34-56-L/51

 Fotograf

Požadavky na aktualizace RVP ve skupině oborů vzdělání 34 – Polygrafie zpracování papíru, filmu a fotografie vyplynuly ze dvou důležitých aspektů. Prvním aspektem jsou požadavky trhu práce. Neustále se objevují nové technologie v polygrafickém průmyslu a zvyšují se celkové nároky na pracovní sílu a zároveň jsou vznášeny požadavky na úpravu RVP ve smyslu zvýšení znalostí a dovedností žáka v návaznosti na jeho uplatnění i v reálném životě. Druhým aspektem je snaha zjednodušení a zpřehlednění RVP.

Obecně lze shrnout, že úpravy se týkají odborných kompetencí a jejich souladu s kompetencemi odpovídajících PK; uplatnění absolventa na trhu práce; doplnění či vypuštění některých částí učiva nebo výsledků vzdělávání, případně jejich aktualizace a modernizace a sjednocení výše minimální hodinové dotace.

Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

RVP zároveň prošly i razantnějšími úpravami, především v oborech vzdělání v kategorii H a M. V oborech vzdělání kategorie H došlo k úpravám v rámci odborného vzdělávání. Pracovní skupina ve spolupráci s garantem NPI vycházela z potřeby vytvoření společné odborné části učiva, proto mezi jednotlivými vzdělávacími oblastmi došlo k přesunu a synchronizaci určitých kapitol. V oborech vzdělání kategorie M především v RVP Obalová technika a RVP Polygrafie došlo k úpravám jazykové formulace výsledků učení a doplnění učiva na základě technologického pokroku v oblasti obalové techniky. Zároveň v těchto RVP existovala společná odborná část učiva, která nebyla na první pohled patrná, a proto došlo k přejmenování a sjednocení všech odborných oblastí v těchto oborech vzdělání kategorie M. 

Důležitým zdrojem informací při aktualizaci RVP jsou výstupy projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV). Zapojeny v něm byly vybrané obory vzdělání:

  • 34-53-H/01 Reprodukční grafik
  • 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

Celkem bylo pro zmíněné obory vzdělání vytvořeno 37 modulů a 26 komplexních úloh. K dispozici jsou tzv. návodné celomodulárně koncipované ŠVP, které obsahují výčet základních odborných a klíčových kompetencí absolventa, rozvržení vzdělávacích modulů do ročníků, zařazení vzdělávacích modulů do vyučovacích předmětů a odkazy na metodiku tvorbu modulů a IS MOV.

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.