co se mění | 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

Co se mění v RVP?

Na aktualizacích RVP skupiny oborů 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů spolupracovalo několik aktérů z řad středních odborných škol s danými obory vzdělání, své podněty sdělila i Česká obuvnická kožedělná asociace (za zaměstnavatele) se zástupcem NPI ČR (dříve NÚV). Návrhy úprav byly diskutovány a schváleny na jednání oborové skupiny Kožařství.

Jako východisko pro aktualizace RVP bylo vypracování Koncepční analytické studie pro skupinu oborů vzdělání 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů.


Ve všech oborech vzdělání z této skupiny se ve školním roce 2019/2020 připravovalo celkem 118 žáků, z toho 23 žáků v 1. ročníku, v 9 školách v ČR.

V rámci aktualizace RVP skupiny 32 byly aktualizovány 4 RVP:

 32-41-E/01

 Kožedělná výroba

 32-52-H/01

 Výrobce kožedělného zboží

 32-54-H/01

 Výrobce obuvi

 32-41-M/01

 Zpracování usní, plastů a pryže

Aktualizace RVP se opírala o zkušenosti s realizací oborů vzdělání ve školách a o podklady k úpravám RVP připravené ve vybraných školách. Všechny obory vzdělání v této skupině jsou aktivní - jedná se o 4 obory vzdělání převážně řemeslného charakteru, přičemž všechny příbuzné obory, které se neuplatňovaly při přípravě žáků, byly cca před 15 roky ze soustavy vyřazeny. Výsledný návrh aktualizovaných RVP byl projednán v oborové skupině Kožařství s tím, že se jedná o určitý mezikrok k připravované revizi (inovaci) soustavy oborů vzdělání a RVP.

Většinou došlo k drobným úpravám s cílem precizovat odborný obsah RVP ve všech jeho částech.

Významnější úprava byla provedena v RVP oboru vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže, kde došlo k rozšíření odborné složky pro oblast přípravy výroby a výroby technických výrobků z plastu a pryže (nejen obuvi), a uvedení možnosti vytvářet zaměření pro zpracování usní, zaměření pro zpracování plastu a zaměření pro zpracování pryže.

Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.