co se mění | 16 Ekologie a ochrana životního prostředí

Co se mění v RVP?

Na aktualizacích RVP skupiny oborů 16 Ekologie a ochrana životního prostředí spolupracovalo několik aktérů z řad středních odborných škol s danými obory vzdělání, zaměstnavatelů (firma EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.) a zástupci NPI ČR (dříve NÚV). Návrhy úprav byly diskutovány a schváleny na jednání příslušné oborové skupiny.

Významnou měrou při aktualizaci RVP přispělo vypracování Koncepční analytické studie pro skupinu oborů 16 Ekologie a ochrana životního prostředí


Jedná se o skupinu oborů vzdělání, které je značně specifická. Zahrnuje pouze dva maturitní obory vzdělání s odlišným uplatněním absolventů na trhu práce a s nízkým počtem žáků.

V rámci aktualizace RVP skupiny 16 byly aktualizovány 2 RVP:

 16-01-M/01

 Ekologie a životní prostředí

 16-02 M/01

 Průmyslová ekologie

V rámci aktualizací RVP byly ve skupině oborů vzdělání 16 provedeny změny, které doplnily obsah vzdělávání o požadavky týkající se nových technologických aspektů v rámci stávajících témat. Rovněž došlo k formální úpravě jednotlivých odborných kompetencí.

 V RVP Ekologie a životní prostředí byly též provedeny drobné úpravy v uplatnění absolventů a učivo bylo upořádáno do logických celků na základě požadavků škol. Úpravy byly zaměřeny na sladění výsledků vzdělávání ve vztahu odborných vzdělávacích okruhů a přírodovědného vzdělávání (Biologické a ekologické vzdělávání).

Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.