Jak na změny v RVP
Odborná část

7 kroků, jak začít se změnou RVP odborného vzdělávání

1. Motivujte ke změnám, mluvte spolu.

Důležitou roli z hlediska motivace hraje otevřená diskuse v pedagogickém sboru o tom, v čem změna spočívá, co a proč máme měnit, co děláme dobře a na co můžeme navazovat, co ve škole zcela nefunguje, nevyhovuje, co bude potřeba nutně změnit, co změny přinesou, jaký budou mít dopad na práci pedagogů, na život školy, na žáky i jejich rodiče a jak to vše zachytíme ve školním vzdělávacím programu (ŠVP), aby to podpořilo žádoucí změny.

Tento první krok by měl řídit ředitel školy jako „nositel změn“ a člověk odpovědný za přípravu a realizaci ŠVP, případně někdo jiný z pedagogického sboru, kdo je důkladně obeznámen s problematikou inovací kurikula.

2. Seznamte se s aktualizovaným RVP SOV.

Seznámení s aktualizovaným rámcovým vzdělávacím programem SOV (RVP SOV) je základní předpoklad a týká se všech pedagogů, kterých se změny dotknou.

Je tedy třeba počítat s tím, že změny RVP SOV se týkají většiny pedagogů a každý z nich bude v určité fázi zapojen do rozhodování, co, kde a jak v ŠVP změnit.

Přehled změn v RVP SOV

3. Udělejte si analýzu podmínek ve škole.

Výsledkem analýzy by měla být ucelená a přehledná informace o tom, co má škola k dispozici:

 • Jak je škola vybavená technikou (jaká zařízení máme, kde jsou umístěná – komu a jak jsou dostupná, jaká je jejich předpokládaná životnost…).
 • Jak jsou na tom učitelé.

 • Jakou má škola vizi, týká se zejména vedení školy a jeho podpory inovací, nastavování pravidel ve škole, plánu vzdělávání i finančních výdajů atd.

4. Plánujte – připravte si strategii školy při aktualizaci ŠVP.

Plán by měl stanovovat personální, obsahové a časové rozvržení prováděných změn a organizační provázání všech kroků, které bude třeba udělat:

 • Kdo a jak se bude na aktualizaci ŠVP podílet – hlavní koordinátor, dílčí týmy, jejich zodpovědnosti.
 • Co vše bude potřeba udělat:

  • v ŠVP rozhodnutí o distribuci vzdělávacího obsahu do předmětů, jejich časové dotaci a úpravě učebního plánu ad.,
  • pro vzdělávání učitelů,
  • pro příznivé klima uvnitř školy a získání podpory změn ve škole z vnějšku (od zřizovatele, od rodičů…),
  • pro vyhodnocení kvality (účinnosti) navržených postupů před zahájením inovované výuky i v jejím průběhu.
 • Kolik na to bude vymezeno času a jak budou jednotlivé kroky propojeny (naplánování jednotlivých kroků musí být reálné, kroky na sebe musí logicky navazovat; je třeba počítat s dalšími činnostmi školy, prázdninami a akcemi, kdy bude tvorba omezena nebo přerušena; je nutné vymezit časovou rezervu pro případ problémů, krizí atd.).
5. Pusťte se do toho.

Na co je dobré myslet:

 • Komunikace: Správně načasovaná komunikace uvnitř i vně školy je základní podmínkou úspěšné realizace změn ve škole. Týká se nejen pedagogů, ale i rodičů, žáků, nepedagogických pracovníků, zřizovatele… Osvědčuje se pamatovat i na to, kdo, kdy a jak bude jednotlivé kroky komunikovat (od prostého oznámení na webu nebo v informačním systému školy po besedy či workshopy s cílem získat spojence).
 • Bezpečnost: Nejde jen o bezpečí žáků nebo bezpečnost při práci s technikou, ale i např. o zabezpečení techniky a pojištění.
 • Lidé: Při zavádění změn je klíčová podpora vedení a užitečná spolupráce kolegů.
 • Výuka a výsledky žáků: Ve škole by měly být vytvořeny podmínky, které budou podporovat reflexi výuky (včetně zapojení žáků), sdílení zkušeností, spolupráci při plánování výuky a jejím hodnocení, vyhledávání učebních zdrojů a inspirací apod.
 • Organizace: Osvědčuje se organizační systém, který jasně stanoví pravidla.
6. Průběžně vyhodnocujte, jak vám to jde.

Škola by měla mít připravený systém hodnocení prováděné změny, do kterého budou zapojeni všichni zúčastnění.

7. Sdílejte, hledejte inspiraci.

Na webu metodická podpora implementace aktualizovaných RVP SOV lze nalézt řadu námětů, inspirací a také odkazů na další zdroje pro zdokonalování výuky. Nebojte se sdílet své vlastní zkušenosti a nápady. Pomůžete tak ostatním učitelům.

Jak postupovat při začlenění profesních kvalifikací NSK do ŠVP
 1. Je potřeba zjistit, které profesní kvalifikace jsou k dispozici pro využití ve vašem školním vzdělávacím programu.
 2. Je třeba porovnat kompetence z příslušných profesních kvalifikací s odbornými kompetencemi uvedenými v profilu absolventa stávajícího ŠVP.
 3. Je třeba doplnit do profilu absolventa odborné kompetence, které nově absolventi získají. Doplnění odborných kompetencí by mělo odrážet záměry, směřování školy a být v souladu s požadavky trhu práce v regionu. Není potřeba do profilu absolventa kopírovat přesný text kompetencí, je možné obsah kompetencí popsat stručněji tak, aby byl profil absolventa srozumitelný pro všechny, kteří ho budou číst. Profil absolventa by neměl přesáhnout 2 strany. Doplnit je potřeba i popis uplatnění absolventa, pokud zařazením výuky podle PK dojde k rozšíření uplatnění na trhu práce. Je třeba doplnit do profilu absolventa informaci, že v rámci výuky v oboru vzdělání jsou žáci připravováni také na získání následujících profesních kvalifikací.
 4. Je potřeba dopracovat charakteristiku školního vzdělávacího programu, zejména část popis celkového pojetí vzdělávání. S doplněním kompetencí z profesních kvalifikací může souviset změna odborného zaměření školy, potřeba úpravy organizace výuky v souvislosti se zařazením výuky některých modulů, s případným zařazením nových povinných nebo volitelných vyučovacích předmětů, změny v praktickém vyučování.
 5. Je potřeba upravit učební plán z hlediska hodinových dotací, případně zařadit nový povinný nebo volitelný vyučovací předmět. Pokud budete využívat pro začlenění NSK do ŠVP moduly, je potřeba do poznámek k učebnímu plánu uvést názvy modulů, které budou využívány v jednotlivých vyučovacích předmětech. Pokud bude celé ŠVP zpracováno modulárně, učební plán bude nahrazen distribuční maticí (maticí modulů).
 6. Je třeba zapracovat výsledky učení. Změny v učebních osnovách mohou mít pouze podobu úprav výsledků vzdělávání nebo doplnění nových výsledků vzdělávání a s tím spojených úprav pojetí učební osnovy. V případě zařazení nového vyučovacího předmětu, bude potřeba podle metodiky tvorby ŠVP zpracovat novou učební osnovu. Doporučujeme zařadit do ŠVP kvalifikační moduly, které byly připraveny k využití školami v projektu MOV. Je možné také existující modul upravit podle potřeb školy, např. jeho hodinovou dotaci, způsoby a kritéria hodnocení apod., nebo provést větší změny, např. rozdělit existující teoreticko-praktický modul na modul teoretický a modul praktický.
 7. Je třeba zvážit doplnění personálního a materiálního zajištění výuky v souvislosti se začleněním PK.

Využijte metodiku Koncipování školního vzdělávacího programu s využitím NSK 

Obraťte se na odborné garanty

Odborní garanti NPI vám rádi pomohou se zavedením RVP do vašich ŠVP. Najděte si kontakt na odborníka pro vaši odbornou oblast

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.