Jak na změny v RVP
Ekonomické vzdělávání

7 kroků, jak začít se změnou RVP ekonomického vzdělávání

1. Motivujte ke změnám, mluvte spolu.

Důležitou roli z hlediska motivace hraje otevřená diskuse v pedagogickém sboru o tom, v čem změna spočívá, co a proč máme měnit, co děláme dobře a na co můžeme navazovat.

Tento první krok by měl řídit ředitel školy jako „nositel změn“ a člověk odpovědný za přípravu a realizaci ŠVP, případně někdo jiný z pedagogického sboru, kdo je důkladně obeznámen s problematikou ekonomického vzdělávání.

2. Seznamte se s novým obsahem ekonomického vzdělávání.

Seznámení s novým obsahem ekonomického vzdělávání a dalšími dokumenty (např. Standart finanční gramotnosti) je základní předpoklad a týká se všech pedagogů, kterých se změna dotkne. Viz Co se mění (ekonomické vzdělávání)

3. Udělejte si analýzu podmínek ve škole.

Výsledkem analýzy by měla být ucelená a přehledná informace o tom, co má škola k dispozici:

 • Jak je škola vybavená technikou a potřebným softwarem.
 • Jak je problematika ekonomického vzdělávání řešena v současném ŠVP.
 • Jakou má škola vizi a jaký byl dosavadní přístup k ekonomickému vzdělávání, např. zda využívá či plánuje využívat možnost zapojení se do CEFIF (centrum fiktivních firem).
4. Plánujte – připravte si strategii školy při zavedení nového ekonomického vzdělávání.

Plán by měl stanovovat personální, obsahové a časové rozvržení prováděných změn a organizační provázání všech kroků, které bude třeba udělat:

 • Kdo a jak se bude na zapracování nového ekonomického vzdělávání do ŠVP podílet – hlavní koordinátor, dílčí týmy, jejich zodpovědnosti.
 • Co vše bude potřeba udělat:
  • v ŠVP rozhodnutí o distribuci vzdělávacího obsahu do předmětů, jejich časové dotaci a úpravě učebního plánu atd.,
  • pro vzdělávání učitelů,
  • pro příznivé klima uvnitř školy a získání podpory změn ve škole z vnějšku (od zřizovatele, od rodičů…),
  • pro vyhodnocení kvality (účinnosti) navržených postupů před zahájením inovované výuky i v jejím průběhu.
 • Kolik na to bude vymezeno času a jak budou jednotlivé kroky propojeny (naplánování jednotlivých kroků musí být reálné, kroky na sebe musí logicky navazovat; je třeba počítat s dalšími činnostmi školy, prázdninami a akcemi, kdy bude tvorba omezena nebo přerušena; je nutné vymezit časovou rezervu pro případ problémů, krizí atd.).
5. Pusťte se do toho.

Na co je dobré myslet:

 • Komunikace: Správně načasovaná komunikace uvnitř i vně školy je základní podmínkou úspěšné realizace změn ve škole. Osvědčuje se pamatovat i na to, kdo, kdy a jak bude jednotlivé kroky komunikovat (od prostého oznámení na webu nebo v informačním systému školy po besedy či workshopy s cílem získat spojence).
 • Lidé: Při zavádění změn je klíčová podpora vedení a spolupráce kolegů.
 • Výuka a výsledky žáků: Ve škole by měly být vytvořeny podmínky, které budou podporovat reflexi výuky (včetně zapojení žáků), sdílení zkušeností, spolupráci při plánování výuky a jejím hodnocení, vyhledávání učebních zdrojů a inspirací apod.
6. Průběžně vyhodnocujte, jak vám to jde.

Škola by měla mít připravený systém hodnocení prováděné změny, do kterého budou zapojeni všichni zúčastnění.

7. Sdílejte, hledejte inspiraci.

Na této stránce lze nalézt řadu námětů, inspirací a také odkazů na další zdroje pro zdokonalování výuky. Nebojte se sdílet své vlastní zkušenosti a nápady. Pomůžete tak ostatním učitelům.

Obraťte se na odborné garanty

Odborní garanti NPI vám rádi pomohou se zavedením RVP do vašich ŠVP. Najděte si kontakt na odborníka pro vaši odbornou oblast

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.