Jak na změny v RVP
Člověk a svět práce

Průřezové téma (PT) Člověk a svět práce je zpracováno v zásadě shodně pro všechny kategorie dosaženého vzdělání v rámci jednotlivých RVP SOV.

7 kroků, jak začít se změnou RVP lověk a svět práce

1. Motivujte ke změnám, mluvte spolu.

Před zahájením prací na aktualizaci ŠVP je třeba, aby se ředitel školy či některý z jeho zástupců společně s koordinátorem ŠVP důkladně seznámili s aktualizovaným RVP a zejména s aktualizovaným PT Člověk a svět práce. Vedení školy včetně koordinátora ŠVP by mělo při aktualizaci ŠVP plnit funkci „nositele změny“, mělo by tedy celý pedagogický sbor motivovat k práci na aktualizovaném ŠVP, vysvětlovat smysl a důležitost změn, které jsou obsahem aktualizovaného RVP. Je nutné  s celým pedagogickým sborem otevřeně, nezaujatě a trpělivě komunikovat a společně nacházet nejvhodnější cestu pro úpravu stávajícího ŠVP.

Naplňování cílů PT Člověk a svět práce se týká všech pedagogických pracovníků školy, kteří se na vzdělávání žáků podílejí, je proto důležité, aby si toho byl každý pedagogický pracovník vědom a byl připraven uvažovat o tom, jak a kdy může v rámci své výuky k cílům PT přispět.

2. Seznamte se s aktualizovaným obsahem PT Člověk a svět práce.

Realizace PT Člověk a svět práce se týká všech pedagogických pracovníků školy, je proto nezbytné, aby se všichni s aktualizovaným obsahem PT Člověk a svět práce seznámili, aby si přečetli příslušné pasáže aktualizovaného RVP. Prostá četba textu však nestačí, důležité je začít přemýšlet o tom, jak PT souvisí s výukou jednotlivých předmětů, které obsahy vytvářejí podmíny pro naplňování cílů PT.

Všechny změny jsou uvedeny v kapitole 8.3 příslušného RVP SOV. 

3. Udělejte si analýzu podmínek ve škole.
 • Nejprve je vhodné analyzovat stávající stav, zjistit odpovědi např. na následující otázky:
 • jaké místo má PT v celkové vizi školy a v profilu absolventa,
 • jak je dané PT zpracováno v ŠVP,
 • které vyučovací předměty/vzdělávací oblasti se na realizaci PT podílejí a kterou část PT naplňují,
 • jak jednotliví pedagogičtí pracovníci k realizaci PT přispívají,
 • jak pedagogičtí pracovníci hodnotí svůj podíl na realizaci PT,
 • která jsou slabá místa realizace PT Člověk a svět práce,
 • co by se dalo dělat lépe apod.
 • Analýza pomůže i při vytypování vzdělávacích oblastí/vyučovacích předmětů, které se jeví z hlediska obsahu PT jako pravděpodobně nejvhodnější pro naplňování cílů PT.
 • Dalším krokem je potom zjistit, jak jsou jednotliví pedagogičtí pracovníci připravení na realizaci PT, a to jak z hlediska obsahu, tak z hlediska metodického, a zejména z hlediska jejich osobních postojů. Na základě těchto zjištění je potřebné uvažovat o vhodném vzdělávání pedagogických pracovníku, případně o individální práci s jednotlivými pracovníky.
 • Analýza se bude týkat i způsobů, jak dosud probíhá zajišťování zpětné vazby a monitorování kvality výuky PT.
4. Plánujte – připravte si strategii školy při aktualizaci PT Člověk a svět práce.
 • Plán aktualizace PT Člověk a svět práce by měl obsahovat personální, obsahové a časové rozvržení práce.
 • Za aktualizaci ŠVP odpovídá vedení školy koordinátor ŠVP, v případě PT Člověk a svět práce je vhodné určit také školního koordinátora PT, respektive koordinátora kariérového vzdělávání ve škole.
 • Koordinátor PT/KV si vytvoří pracovní tým, ve kterém budou pedagogičtí pracovníci, kteří budou reprezentovat jednotlivé vzdělávací oblasti/vyučovací předměty; do týmu je vhodné zapojit např. předmětové komise nebo podobná metodická uskupení, která již ve škole fungují. Cílem týmu je zahrnout konkretizované cíle PT do jednotlivých vzdělávacích oblastí/vyučovacích předmětů.
 • Jednou ze změn aktualizovaného PT Člověk a svět práce je důraz na utváření a rozvíjení kariérových kompetencí žáků, je proto potřebné příslušné změny zohlednit ve výchovných a vzdělávacích strategiích celé školy.
 • Při plánování je také potřeba promýšlet zpětnou vazbu a hledat kritéria pro zajišťování kvality a vhodné nástroje pro monitorování  procesů a výsledků.
5. Pusťte se do toho.

Doporučení pro zajištění kvality při zavádění a realizaci KV – shrnutí zásad:

 • Naplánovat setkání – zpracovat harmonogram činnosti
 • Rozdělit práci, ale stále ji koordinovat
 • Nezapomenout na odborné předměty a odborný výcvik
 • Přistupovat k práci tvořivě, nebránit se novým nápadům
 • Cíleně komunikovat v rámci pedagogického sboru – každý potřebuje dostatek informací, každý potřebuje zpětnou vazbu od ostatních
 • Koordinátor PT/KV se zaměří na konkretizaci cílů PT do očekávaných výsledků učení žáka, které by měly být rozpracovány pro jednotlivé ročníky. Samozřejmě, že zpracování  očekávaných výsledků učení žáka musí odpovídat zpracování, které je použito v celém aktualizovaném ŠVP.
 • Následně koordinátor PT ve spolupráci se svým týmem propojí očekávané výsledky učení žáka se vzdělávacími oblastmi/vyučovacími předměty, a to v jednotlivých ročnících bez ohledu na formu jejich realizace (projekty, exkurze apod.).
6. Průběžně vyhodnocujte, jak vám to jde.

Vedení školy průběžně monitoruje práci, která vede ke změně, i to, zda se na ní všichni podílejí. Zároveň sleduje harmonogram a využívání postupů, které byly vymezeny při plánování. Po každém vyhodnocení je důležité zamyslet se nad tím, zda není potřebné něco změnit (vymezení výsledků učení, používaných metod a forem práce, zapojení vyučujících apod.). V případě, že se prokáže potřeba něco změnit, změnu realizujte.

7. Sdílejte, hledejte inspiraci.

Při své práci nejste sami, ostatní školy se věnují PT Člověk a svět práce také. Zkuste si s nimi průběžně vyměňovat zkušenosti, diskutovat o tom, co se daří a co se daří méně, hledat cesty pro zlepšení v dalších školních letech.

 • Inspirací pro vás může být školní plán KV

Obraťte se na odborné garanty

Odborní garanti NPI vám rádi pomohou se zavedením RVP do vašich ŠVP. Najděte si kontakt na odborníka pro vaši odbornou oblast

Inspirace a materiály

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.