Střední odborné vzdělávání

Střední odborné vzdělávání

V souvislosti se změnou školského zákona z roku 2004 byla zahájena kurikulární reforma. V České republice byla zavedena dvoustupňová tvorba kurikula, tzn. rámcový vzdělávací program (RVP) na národní úrovni a školní vzdělávací program (ŠVP) na úrovni školy.

Národní ústav pro vzdělávání (v současnosti Národní pedagogický institut - NPI) připravil v letech 2007 až 2012 rámcové vzdělávací programy pro 283 oborů vzdělání středního odborného vzdělávání, na jejichž základě si školy tvořily své školní vzdělávací programy. Jedná se o obory vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání E, H; obory vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání M, L; dále obory vzdělání konzervatoří (M/P), lyceí (M) a obory se závěrečným vysvědčením (J).

Aktualizované
RVP SOV

Metodická podpora k aktuálně platným rámcovým vzdělávacím programům středního odborného vzdělávání.

Po určité době bylo nutné reagovat na vývoj ve společnosti, změny a pokrok v nových technologiích, a tím i na nové požadavky trhu práce.

Metodická podpora pro aktualizované RVP SOV

vydané k 1. září 2020

Proběhla aktualizace RVP SOV zaměřená zejména na odbornou složku vzdělávání, současně bylo aktualizováno ekonomické vzdělávání. Školy měly povinnost do dvou let aktualizovat své ŠVP. Do aktualizovaných ŠVP SOV nastupovali žáci od 1. ročníku. V NPI byla připravena metodická podpora pro školy.

Metodická podpora pro aktualizované RVP SOV s novým ICT

 vydané k 1. září 2023

Na základě rychlého vývoje v oblasti informačních a komunikačních technologií byla tato vzdělávací oblast aktualizována napříč obory vzdělání SOV. Povinnost pro školy vyučovat podle aktualizovaného kurikula platí od 1. 9. 2025. Současně byla připravována metodická podpora pro implementaci nového pojetí ICT, která je průběžně doplňována.

Inovace oborové soustavy (IOS) a plánovaná revize RVP SOV

Co se připravuje?

Vývoj jde stále dopředu a část soustavy oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, která se týká oborů středního odborného vzdělávání, již nedostatečně reflektuje požadavky a potřeby trhu práce.

Proto NPI připravuje inovaci soustavy oborů (IOS), která by lépe vyhovovala a odrážela trendy ve vzdělávání z pohledu celoživotního učení.