co se mění | 82 Umění a užité umění

Co se mění v RVP?

Na aktualizacích RVP jsme spolupracovali s odbornými učiteli středních uměleckých škol a se zástupci Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR. Návrhy úprav byly diskutovány a schváleny na jednání příslušné oborové skupiny.

Jako východisko pro aktualizace RVP bylo vypracování Koncepční analytické studie pro skupinu oborů vzdělání 82 Umění a užité umění.

Poznámka: Pozor! Ve videu není kontakt na aktuálního garanta, ten naleznete v sekci "Kdo mi s tím pomůže" pro skupinu oborů vzdělání 82.

V rámci aktualizace RVP skupiny oborů vzdělání 82 část Umění a užité umění bylo aktualizováno 47 RVP:

 82-51-H/01

 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

 82-51-H/02

 Umělecký truhlář a řezbář

 82-51-H/03

 Zlatník a klenotník

 82-51-H/04

 Umělecký keramik 

 82-51-H/05

 Vlásenkář a maskér

 82-51-H/06

 Umělecký štukatér

 82-51-H/07

 Umělecký pozlacovač

 82-51-H/08

 Umělecký sklenář

 82-51-H/09

 Umělecký rytec

 82-48-L/01

 Starožitník

 82-51-L/01

 Uměleckořemeslné zpracování kovů

 82-51-L/02

 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

 82-51-L/03

 Uměleckořemeslné zpracování textilu

 82-51-L/04

 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky

 82-51-L/05

 Uměleckořemeslné zpracování skla

 82-51-L/06

 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů

 82-41-M/01

 Užitá malba 

 82-41-M/02

 Užitá fotografie a média

 82-41-M/03

 Scénická a výstavní tvorba

 82-41-M/04

 Průmyslový design

 82-41-M/05

 Grafický design

 82-41-M/06

 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů

 82-41-M/07

 Modelářství a návrhářství oděvů

 82-41-M/08

 Tvorba hraček a herních předmětů

 82-41-M/09

 Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků

 82-41-M/10

 Řezbářství

 82-41-M/11

 Design interiéru

 82-41-M/12

 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

 82-41-M/13

 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

 82-41-M/14

 Textilní výtvarnictví

 82-41-M/15

 Tvorba a vzorování bižuterie

 82-41-M/16

 Kamenosochařství

 82-41-M/17

 Multimediální tvorba

 82-41-M/18

 Uměleckořemeslná stavba varhan

 82-42-M/01

 Konzervátorství a restaurátorství 

 82-44-M/02

 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

 82-51-L/51

 Umělecké řemeslné práce

 82-44-M/01

 Hudba

 82-45-M/01

 Zpěv

 82-46-M/01

 Tanec

 82-46-M/02

 Současný tanec

 82-47-M/01

 Hudebně dramatické umění

 82-44-P/01

 Hudba

 82-45-P/01

 Zpěv

 82-46-P/01

 Tanec

 82-46-P/02

 Současný tanec

 82-47-P/01

 Hudebně dramatické umění

Jedná se o skupiny oborů vzdělání, které jsou značně specifické pro svoji velkou různorodost.

V rámci aktualizací RVP ve skupině oborů vzdělání 82 byly doplněny požadavky týkající se nových technologických a materiálových aspektů v rámci stávajících témat.

Změny nastaly v části Odborného vzdělávání u obsahového okruhu Umělecko-historická a výtvarná příprava, který byl upraven podle trendů současného vzdělávání. U ostatních odborných obsahových okruhů se jednalo o doplnění moderních technologií jako je modelování, konstruování ve 2D a 3D, podle požadavků trhu práce, zejména na základě rozvoje průmyslu 4.0.

Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

Dalším možným zdrojem informací při aktualizaci ŠVP jsou výstupy projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV). Zapojeny v něm byly vybrané obory vzdělání:

  • 82-51-H/01     Umělecký kovář a zámečník, pasíř
  • 82-51-H/02     Umělecký truhlář a řezbář
  • 82-51-L/01      Uměleckořemeslné zpracování kovů
  • 82-51-L/02      Uměleckořemeslné zpracování dřeva
  • 82-41-M/05     Grafický design
  • 82-41-M/17     Multimediální tvorba

V projektu vznikla celá řada modulů a komplexních úloh využitelná i přenositelná pro umělecké obory vzdělání. Celkem bylo pro zmíněné obory vzdělání vytvořeno 165 modulů a 57 komplexních úloh. K dispozici jsou tzv. návodné celomodulárně koncipované ŠVP, které obsahují schémata pokrytí moduly a seznamují s možnostmi zapracování modulů do ŠVP.

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.