co se mění | 78 Obecně odborná příprava (lycea)

Co se mění v RVP?

Na aktualizacích RVP skupiny oborů vzdělání 78 Obecně odborná příprava (lycea) spolupracovalo několik aktérů z řad středních odborných škol, zaměstnavatelů a zástupců NPI ČR (dříve NÚV). Návrhy úprav byly diskutovány a schváleny na jednáních příslušných oborových skupin zaměřených dle  odbornosti jednotlivých lyceí.

Jako východisko aktualizace RVP pro některá lycea bylo vypracování Koncepční analytické studie pro obory vzdělání 78 Obecně odborná příprava (lycea). Jednotlivé obory vzdělání z uvedené skupiny oborů vzdělání 78 byly zahrnuty a přidruženy dle odborných směrů k příslušným skupinám oborů vzdělání Pedagogické lyceum a Zdravotní lyceum.


V rámci aktualizace RVP skupiny 78 Obecně odborná příprava bylo aktualizováno 6 RVP:

 78-42-M/01

 Technické lyceum

 78-42-M/02

 Ekonomické lyceum

 78-42-M/03

 Pedagogické lyceum

 78-42-M/04

 Zdravotnické lyceum

 78-42-M/05

 Přírodovědné lyceum

 78-42-M/06

 Kombinované lyceum

V rámci aktualizace RVP skupiny oborů vzdělání 78 byly provedeny změny v odborných obsahových okruzích k využití nových technologických aspektů a souladu s platnou legislativou.

V RVP oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum došlo k aktualizaci odborných kompetencí s cílem připravit žáky k terciárnímu studiu technických oborů. Došlo k posílení obsahového okruhu Technická fyzika o elektronické obvody a jejich aplikací ve strojírenství, elektrotechnice a stavebnictví. V obsahovém okruhu Grafická komunikace a průmyslový design je výrazný posun při využití kreslení s pomocí výpočetní techniky.

V RVP oboru vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum byly obsahově upraveny a přejmenovány obsahové okruhy: Národní a světová ekonomika, Podnikání a podnikové činnosti a Financování a účetnictví na následující: Tržní ekonomika, národní a světová ekonomika; Podnikání, vstupy a výstupy hlavní činnosti, řízení, marketing a prodej; Finance, daně, finanční trh.

V RVP oboru vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum došlo k precizaci odborných kompetencí s cílem připravit žáky pro studium na VOŠ nebo VŠ ve studijních programech zaměřených na vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků, lékařů a farmaceutů. Došlo k posílení přírodovědného vzdělávání, zejména fyzikálního, a ke zvýšení rozsahu a rozšíření obsahu učiva zaměřeného na zdravotnickou propedeutiku, zejména somatologii, klinickou propedeutiku, ochranu veřejného zdraví, patologii, základy mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygieny, úvod do ošetřovatelství a psychologii a sociální komunikaci.

V RVP oboru vzdělání 78- 42-M/05 Přírodovědné lyceum byly provedeny dílčí změny v oblasti odborného vzdělávání v obsahových okruzích Aplikovaná chemie, Aplikovaná biologie, Environmentální příprava a Technologické procesy.

Do RVP oboru vzdělání Technické, Ekonomické a Přírodovědné lyceum byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK). Kromě Ekonomického lycea neexistují v současné době v NSK žádné úplné profesní kvalifikace ani profesní kvalifikace, které by se k uvedeným oborům vzdělání vztahovaly.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.