co se mění | 66 Obchod

Co se mění v RVP?

V rámci aktualizací byly osloveny školy vyučující obory vzdělání skupiny 66 Obchod a marketing, aby se mohly zapojit do aktualizací RVP. Návrhy na úpravy RVP byly konzultovány s Oborovou skupinou pro obchod a marketing a s některými představiteli zaměstnavatelů.

Výraznou úlohu pro aktualizaci RVP sehrálo také vypracování Koncepční analytické studie pro skupinu oborů vzdělání 66 Obchod a marketing.


V rámci aktualizace skupiny 66 Obchod a marketing bylo aktualizováno 8 RVP:

 66-51-E/01

 Prodavačské práce

 66-51-H/01

 Prodavač

 66-52-H/01

 Aranžér

 66-53-H/01

 Operátor skladovaní

 66-41-L/01

 Obchodník

 66-43-M/01

 Knihkupecké a nakladatelské činnosti

 66-41-L/51

 Obchodník

 66-42-L/51

 Propagace

Požadavky na aktualizace RVP ve skupině oborů vzdělání 66 – Obchod vyplynuly ze dvou důležitých aspektů. Prvním aspektem jsou požadavky trhu práce. Jelikož se neustále mění a vyvíjí technologický pokrok, automatizace a zvyšují se celkové nároky na pracovní sílu, jsou vznášeny požadavky na úpravu RVP ve smyslu zvýšení znalostí a dovedností žáka v návaznosti na jeho uplatnění v praxi a v reálném životě. Druhým aspektem je zpřehlednění RVP a návrh na propojení  RVP a PK. Pro obor vzdělání s maturitní zkouškou Knihkupecké a nakladatelské činnosti se teprve profesní kvalifikace připravují (PK Knihkupec a Nakladatel).

Obecně lze shrnout, že úpravy se týkají odborných kompetencí, uplatnění absolventa, doplnění učiva nebo výsledků vzdělávání, případně jejich aktualizace a modernizace. Bylo upraveno ekonomické vzdělání v souladu se standardy finanční gramotnosti, aktualizací dle platné legislativy (Zákon o obchodních korporacích) a zjednodušení obsahu vzdělávání s důrazem na podnikavost.

Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

Důležitým zdrojem informací při aktualizaci RVP jsou výstupy projekty Modernizace odborného vzdělávání (MOV). Zapojeny v něm byly vybrané obory vzdělání:

  • 66-51-H/01 Prodavač
  • 66-41-L/01 Obchodník

Celkem bylo pro zmíněné obory vzdělání vytvořeno 24 modulů a 8 komplexních úloh. K dispozici jsou tzv. návodné celomodulárně koncipované ŠVP, které obsahují výčet základních odborných a klíčových kompetencí absolventa, rozvržení vzdělávacích modulů do ročníků, zařazení vzdělávacích modulů do vyučovacích předmětů a odkazy na metodiku tvorbu modulů a IS MOV.

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.