co se mění | 39 Speciální a interdisciplinární obory

Co se mění v RVP?

část stavebnictví

Na aktualizacích RVP skupiny oborů vzdělání 39 Speciální a interdisciplinární obory spolupracovalo několik aktérů z řad středních odborných škol s danými obory vzdělání, se zástupci zaměstnavatelů a cechů dle příslušných oborů vzdělání a zástupci NPI ČR (dříve NÚV). Návrhy úprav byly diskutovány a schváleny na jednáních oborové skupiny.

část autotronik

Na aktualizacích RVP skupiny oborů vzdělání 39 Speciální a interdisciplinární obory, RVP Autotronik spolupracovalo několik aktérů z řad středních odborných škol s daným obory vzdělání, zástupci z řad zaměstnavatelů a zástupci NPI ČR (dříve NÚV). Návrhy úprav byly diskutovány a schváleny na jednání příslušné oborové skupiny.

část požární ochrana

Spolupráce na aktualizaci RVP probíhala se zástupci středních odborných škol. Návrhy úprav RVP byly diskutovány se sociálními partnery zastoupenými MV ČR, GŘ HZS ČR.

Poznámka: Pozor! Ve videu není kontakt na aktuálního garanta, ten naleznete v sekci "Kdo mi s tím pomůže" pro skupinu oborů vzdělání 39.
Jako východisko pro aktualizace RVP bylo vypracování Koncepční analytické studie pro skupinu oborů 39 Speciální a interdisciplinární obory.

V rámci aktualizace RVP skupiny oborů vzdělání 39 Speciální a interdisciplinární obory byly aktualizovány 2 RVP:

 39-41-H/01

 Malíř a lakýrník

 39-41-L/02

 Mechanik instalatérských a   elektrotechnických zařízení

Úpravy obsahu vzdělávání zohledňují vývoj v této oblasti, změny technologií, aplikace nových materiálů, aktualizace odborné terminologie, podpora výpočetní techniky apod.

Například v RVP Malíř a lakýrník bylo doplněno téma speciální nátěrové hmoty, normy a kontrola kvality. U obsahového okruhu Lakýrnické a natěračské práce bylo posíleno téma ochranné a speciální nátěry.

Důležitým zdrojem informací při aktualizaci ŠVP jsou výstupy projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV). Zapojeny v něm byly vybrané obory vzdělání:

  • 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

V projektu MOV vznikly moduly a komplexní úlohy využitelné i přenositelné pro výše uvedený obor vzdělání a obory vzdělání související. Celkem bylo pro výše uvedený obor vzdělání vytvořeno 14 modulů a 8 komplexních úloh.

V rámci aktualizace RVP skupiny 39 část RVP Autotronik byly aktualizovány 2 RVP:

 39-41-L/01

 Autotronik

 39-41-L/51

 Autotronik

V rámci aktualizace RVP byly provedeny změny v jednotlivých výsledcích vzdělávání v odborných obsahových okruzích. Úpravy byly zaměřeny na sladění výsledků vzdělávání a lepší provázanosti na základní požadavky trhu práce, včetně vazby na NSK.

V RVP oboru vzdělání L5 Autotronik došlo k přehlednější strukturalizaci jednotlivých témat odborného obsahového okruhu Stroje a zařízení a Elektrická zařízení.  K drobným či formálním úpravám došlo ve výsledcích vzdělávání u obsahového odborného okruhu Oprava vozidel.

U  RVP L0 Autotronik došlo k vyčlenění obsahového okruhu Řízení motorových vozidel u zaměření na silniční dopravu. Díky, tomu došlo k úpravě v počtu hodin jednotlivých obsahových okruhů v rámcovém rozvržení obsahu vzdělávání v rámci odborné složky vzdělávání.

V rámci aktualizace RVP byl aktualizován 1 obor vzdělání:

 39-08-M/01

 Požární ochrana

V RVP byla doplněna témata požární prevence ve stavebnictví, v elektrických zařízeních, technologických zařízeních a požární bezpečnost staveb v obsahovém okruhu Požární ochrana. Nově byl zařazen a doplněn obsahový okruh Řízení motorových vozidel, který byl vyčleněn z obsahového okruhu Technika používaná v hasičském záchranném sboru.


Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.