co se mění | 29 Potravinářství a potravinářská chemie

Co se mění v RVP?

Na aktualizacích RVP skupiny oborů 29 Potravinářství a potravinářská chemie spolupracovalo několik aktérů z řad středních odborných škol s danými obory vzdělání, zaměstnavatelů a zástupci NPI ČR (dříve NÚV). Návrhy úprav byly diskutovány a schváleny na jednání příslušné oborové skupiny Potravinářství.

Jako východisko pro aktualizace RVP bylo vypracování Koncepční analytické studie pro skupinu oborů vzdělání 29 Potravinářství a potravinářská chemie.


V rámci aktualizace RVP skupiny oborů vzdělání 29 Potravinářství a potravinářská chemie bylo aktualizováno 9 RVP:

 29-51-E/01

 Potravinářská výroba  

 29-51-E/02

 Potravinářské práce  

 29-51-H/01

 Výrobce potravin

 29-53-H/01

 Pekař 

 29-54-H/01

 Cukrář 

 29-56-H/01

 Řezník-uzenář 

 29-41-M/01

 Technologie potravin

 29-42-M/01

 Analýza potravin

 29-41-L/51

 Technologie potravin (2leté nástavbové studium)

Při aktualizacích RVP skupiny oborů vzdělání 29 Potravinářství a potravinářská chemie byly upraveny, případně doplněny, výsledky vzdělávání v odborných obsahových okruzích. Například v RVP Analýza potravin v obsahovém okruhu Mikrobiologie potravin bylo doplněno téma virové částice a priony.

V případě nadbytečného učiva byly odpovídající výsledky vzdělávání odstraněny. Například v RVP Řezník-uzenář bylo odstraněno učivo o plemenech drůbeže.

Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

Důležitým zdrojem informací při aktualizaci ŠVP jsou výstupy projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV). Zapojeny v něm byly vybrané obory vzdělání:

  • 29-51-E/01 Potravinářská výroba
  • 29-51-E/02 Potravinářské práce

V projektu vznikly moduly a komplexní úlohy využitelné i přenositelné pro potravinářské obory vzdělání. Celkem bylo pro výše uvedené obory vzdělání vytvořeno 52 modulů a 9 komplexních úloh. K dispozici jsou tzv. návodné celomodulárně koncipované ŠVP, které obsahují schémata pokrytí moduly a seznamují s možnostmi zapracování modulů do ŠVP.

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.