Audit ICT dovedností na ZŠ Lesní Liberec

Rozhovor s Ing. Tomášem Řebíčkem, zástupcem ředitele pro 2. stupeň a metodikem ICT na ZŠ Lesní Liberec

Proč jste se pro audit ICT dovedností rozhodli?

V naší škole klademe důraz na rozvoj digitálních kompetencí učitelů a snažíme se přizpůsobovat vzdělávací obsah měnící se době (s výhledem na nástup umělé inteligence) a zejména možnostem uplatnění absolventů na trhu práce. Digitální technologie zasahují prakticky do každého oboru, a proto je také rozvoj digitálních kompetencí žáků úkolem každého učitele. Je potřeba, aby byl rozvoj digitálních kompetencí vázán na obsah vyučovacích předmětů a na činnosti v nich. Záleží tedy na jednotlivých učitelích, jak se jim bude dařit digitální kompetence u žáků rozvíjet. A my jim v tom musíme pomoci. Aby ta pomoc byla cílená a šitá na míru, rozhodli jsme se pro audit dovedností s aktivním zapojením jednotlivých učitelů.

Co bylo cílem auditu?

Cílem našeho snažení bylo definovat skutečné znalosti a dovednosti, abychom učitele mohli cíleně podporovat v oblastech, v nichž sami cítí, že se potřebují rozvíjet. Každý učitel má pochopitelně různé vlastní zkušenosti, ale i potřeby týkající se digitálních technologií ve výuce podle oboru, který vyučuje. Chtěli jsme, aby všichni učitelé měli určité minimum pro výuku a abychom následně mohli každému učiteli poskytovat podporu na míru.

Jak jste postupovali?

Naše škola si pro zjišťování úrovně znalostí a dovedností učitelů v oblasti ICT vybrala nástroj Učitel 21. Klíčovým faktorem pro nás byla identifikace skutečných dovedností našich učitelů v oblasti digitálních kompetencí. Před vyplněním dotazníku jsme se seznámili s modelem DigCompEdu a na workshopu jsme si zkusili naše aktivity v oblasti digitálních dovedností přiřadit k jednotlivým oblastem digitálních kompetencí. Tímto způsobem jsme se snažili ukázat, že naše běžné činnosti, které v praxi každodenně používáme, jsou v modelu zachycené. Následně všichni naši učitelé vyplnili profil a získali pro svou potřebu přehled svých dovedností v jednotlivých oblastech digitálních kompetencí.

Ačkoliv je nástroj Učitel 21 užitečný, měli jsme pocit, že je pro naše učitele místy málo konkrétní. Přemýšleli jsme, jestli bychom neměli zavést nějaký nástroj, který by nám určil jakési minimum na naší škole a přesně identifikoval námi požadované oblasti dovedností učitelů. Vytvořili jsme si tedy ještě vlastní zjišťovací formulář prostřednictvím dotazníku Google Forms. V něm každý učitel označil ve čtyřech možných úrovních svou úroveň znalostí. Zjišťovali jsme základní věci jako používání školního e-mailu, kalendáře, plánování schůzek, pořádání videokonferencí apod., ale i znalosti a dovednosti spojené s využíváním odbornějších nástrojů.

Co vám audit ICT dovedností přinesl?

Na základě odpovědí našich učitelů jsme si na škole stanovili postup, jak nabídnout učitelům podporu podle jejich potřeb. Za vedení školy byl stanoven požadavek posunout se v průběhu školního roku alespoň ve dvou oblastech podle potřeby učitele. Podpora byla nabídnuta například v podobě individuální konzultace (i opakované), DVPP, shadowingu, mentoringu či otevřené hodiny u kolegů. Na konci školního roku budou učitelé při pohovoru s vedením školy dokládat pokrok ve své dovednosti a stanovovat si plán rozvoje na další školní rok. Cílem vedení školy je podpořit digitální gramotnost u všech učitelů školy na základě jejich tempa, dovedností a znalostí. V následujícím školním roce přidáme další oblasti do vstupního dotazníku. Zároveň budeme na začátku školního roku opětovně vyplňovat nástroj Učitel 21. Věříme, že námi zvolená cesta bude pro naše učitele přijatelná a nápomocná v rozvoji jejich digitálních kompetencí, které budou i vzhledem k plánovaným změnám RVP potřebovat.

Co byste doporučili ostatním školám?

Ostatním školám bychom doporučili nabízet individualizovanou podporu jak žákům, tak i učitelům na základě jejich skutečných potřeb. Zároveň je důležité nepodcenit význam digitálních kompetencí ve všech oborech, protože právě tyto kompetence budou v blízké budoucnosti jedním ze základních předpokladů pro uplatnění absolventů na trhu práce. Jako učitelé bychom se měli snažit žáky připravit na tuto dobu a nezůstat pozadu. Sám bych si přál, abych byl schopný tento požadavek naplnit.