FAQ - nejčastější dotazy

Tady najdete odpovědi na svoje otázky týkající se aktuálních revizí RVP SOV, včetně těch nejčastějších – třeba koho všeho se týkají nebo odkdy to bude platit.


případný nadpis kapitoly otázek

O co jde v revizích ICT v RVP ZV?
Cílem je zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi a rozvíjet informatické myšlení žáků.
Koho všeho se revize ICT týká?
Reviduje se oblast informačních a komunikačních technologií (ICT) v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Týká se tedy základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií.
Proč se musí něco měnit?
Vzdělávací obsah RVP ZV ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie nebyl aktualizován od roku 2005. Jeho znění a rozsah v RVP neodpovídá významu, který digitální technologie hrají v současné společnosti. Digitální kompetence jsou dnes považovány za základ pro úspěch v osobním, společenském i pracovním životě.
Kdo to stanovil?
Revize informatického kurikula byla usnesením vlády ČR č. 927/2014 schválena 12. listopadu 2014 jako součást Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020, konkrétně v opatření 2.2 Zdůraznění problematiky digitálních technologií napříč kurikulem a jeho modernizace a opatření 2.3 Modernizace vzdělávací oblasti ICT v rámcových vzdělávacích programech, zdůraznění informatického myšlení.
Proč zase něco vymýšlíme, proč nepřevezmeme něco ze zahraničí?
Informatické myšlení a digitální gramotnost, které jsou základem revize RVP v oblasti ICT jsou celosvětový trend. V revizích vycházíme ze zahraničních výzkumných a koncepčních materiálů, např. konceptu DigComp (Evropská komise) a konceptu informatického myšlení zpracovaného ISTE.
Od kdy to má platit?
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, nabývá účinnosti dnem 1. září 2021, s výjimkou změny kapitoly 11 Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, která nabývá účinnosti dnem 1. února 2021.
Školy poskytující základní vzdělávání zahájí vzdělávání podle školního vzdělávacího programu vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vydaného tímto opatřením, nejpozději:
  •     
  • od 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně,
  •     
  • od 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně.