Co se mění v RVP
Informatické vzdělávání

Pro informatické vzdělávání slouží samostatný web věnovaný ICT revizím RVP a pomoci odborným středním školám při zavádění změn do výuky.

Pojetí

Digitální technologie změnily pracovní trh a odborné vzdělávání. Aktualizace RVP SOV reflektuje tyto změny a připravují se učební materiály. Průmysl 4.0 přináší posuny na trhu práce, zanikají méně kvalifikované pozice a objevují se nové. Je třeba sledovat vývoj v oborech, aktualizovat odbornou složku RVP a posilovat kognitivní dovednosti, jako je řešení problémů, systémové myšlení a kritické myšlení. Přístup k výuce informatiky se musí změnit, aby žáci byli lépe připraveni na současné rizika a příležitosti.

Základní okruhy

V informatickém vzdělávání musíme rozlišovat dva základní okruhy: Informatika a digitální kompetence.

Informatika se implementuje primárně v předmětech, které pokrývají oblast Informatické vzdělávání (dříve „Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích“), tedy primárně ve všeobecně vzdělávací složce.
Digitální kompetence (DG) se implementují primárně průřezově. Specifikace DG v aktualizovaných RVP SOV.

Platnost

Povinnost vyučovat podle aktualizovaného kurikula informatického vzdělávání platí od 1. 9. 2025 plošně pro všechny ročníky oborů vzdělání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, M včetně konzervatoří a lyceí, L0, L5.


Informatika

Detaily změny

A. Projekt PRIM

Projekt Podpora rozvíjení informatického myšlení vytváří sady výukových materiálů pro všechny stupně škol, včetně středních odborných. Inspirace, učebnice a další materiály jsou přístupné na webu projektu: https://imysleni.cz/

B. Projekt MOV

Informatice ve všeobecně vzdělávací složce se věnoval projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV). K pojetí samotné oblasti i k připraveným materiálům se stručně píše v metodice projektu MOV pro všeobecné vzdělávání.

Při tvorbě vzdělávacích modulů a komplexních úloh se vycházelo z verze informatiky v aktualizovaných RVP. Oblast se nově nazývá Informatické vzdělávání a vychází z konceptu informatického myšlení. Myslet informaticky neznamená „umět programovat“. Je to schopnost přesně definovat problém, stanovit prostředky a optimální cestu k jeho řešení, zobecňovat řešení pro totožné typy problémů a vyjadřovat pracovní postupy tak, aby je mohl provést jiný člověk nebo stroj. Jedná se o obecnou schopnost zvládat i běžné situace tvořivě a samostatně. Žáci by také měli umět používat různé typy digitálních zařízení, včetně jejich připojení na internet. Měli by znát možnosti i rizika internetu a jednat podle nich. V každé kategorii dosaženého vzdělání obsahuje tato oblast čtyři okruhy (liší se samozřejmě úroveň výsledků učení, aby odpovídala schopnostem a možnostem žáků dané kategorie):

 • Data, informace a modelování
 • Algoritmizace a programování
 • Informační systémy
 • Počítač a jeho ovládání

V rámci projektu MOV byly pro vzdělávací oblast informatiky připraveny dva typy materiálů:

Vzdělávací moduly byly připraveny pro všechny kategorie dosaženého vzdělání (E, H, maturitní úroveň), a to tak, aby v dané kategorii pokryly celou vzdělávací oblast. Pro informatické vzdělávání je k dispozici celkem 11 vzdělávacích modulů, přičemž 3 jsou zaměřeny na kategorii dosaženého vzdělání E, 4 na kategorii dosaženého vzdělání H a 4 na kategorii dosaženého vzdělání M, L0.

Vzdělávací moduly vedou uceleným způsobem k osvojení mnoha různých kompetencí. Je přitom možné propojit látku více vzdělávacích oblastí do jednoho modulu, nebo dokonce propojit všeobecně vzdělávací část s odbornou. V případě takových propojení se velmi doporučuje součinnost s učitelem daného předmětu. V rámci kategorie dosaženého vzdělání E byl vytvořen modul Systematická práce se zbožím; vede k osvojení informatických kompetencí a současně (při jedné a téže činnosti) se osvojují kompetence z oboru Prodavačské práce. Je vytvořen jako inspirace, není nutné ho 100% přejímat, také se může jevit problematicky zvolená kategorie dosaženého vzdělání, ale modul slouží především pro představu, jak lze provést integraci informatického myšlení s konkrétním oborem.

Vzdělávací moduly jsou kvůli případnému zařazení do ŠVP pojaté obecně, ale v závěrečné poznámce obsahují také tipy a návrhy na jejich rozpracování do komplexních úloh, tedy k využití ve výuce. Vzdělávací moduly mohou být využity při modernizaci ŠVP:

 • jednotlivě, tzn. že jednotlivé moduly nahradí např. určitou část učební osnovy jednoho nebo více vyučovacích předmětů;
 • jako skupina modulů, tzn. že nahradí zpravidla jeden nebo více vyučovacích předmětů;
 • jako celek, tzn. že nahradí celou všeobecně vzdělávací složku oboru vzdělání příslušné kategorie dosaženého vzdělání (E, H, M, L0).

Komplexní úlohy jsou didaktická zadání pro žáky, která v sobě zahrnují komplexní přístup, tzn. že se neomezují pouze na výuku jednoho dílčího tématu vzdělávacího obsahu, ale vyžadují spolupráci několika předmětů a integrují v sobě zpravidla i rozvoj klíčových kompetencí. Jsou příkladem, který lze přímo využít ve výuce, zejména když je ŠVP sestaveno modulovým způsobem. Nicméně i v případě ŠVP, který je zpracován předmětově, lze komplexní úlohu zařadit za spolupráce jednotlivých učitelů.

Komplexních úloh, které primárně rozvíjejí kompetence z oblasti informatického vzdělávání, je celkem 5. Obsahují kompletní zadání a další potřebné materiály, a protože většina z nich (s jednou výjimkou „Návrh chytré domácnosti“) byla ověřena ve výuce, obsahují také zkušenosti učitelů a řešení žáků.

Oba typy materiálů - vzdělávací moduly a komplexní úlohy - přímo navazují na aktualizace RVP, proto jsou vhodné také k bližší představě o aktualizaci očekávaných výsledcích učení v oblasti informatiky.


Digitální gramotnost (DG) / Digitální kompetence

Detaily změny

Průřezové části RVP, které souvisí s používáním ICT, jsou založeny na tzv. digitální gramotnosti (DG). K základním dovednostem číst, psát a počítat přibyla v současné době dovednost práce s počítačem. Čtenářská gramotnost znamená něco víc než umět číst − znamená pochopit text, vzít v úvahu kontext nebo převyprávět přečtené. Stejně tak gramotnost digitální neznamená umět zacházet s počítačem, ale schopnost pohybovat se v digitálním světě chytře, ohleduplně a bezpečně. Nenechat si brát volný čas, nenechat si zahltit hlavu množstvím informací, ale dokázat je využít maximálně efektivně. Najít si spolehlivé informace, najít kvalitní on-line kurz, propagovat služby své firmy atd.

DG je soubor digitálních kompetencí, které jedinec potřebuje k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při svém zapojení do společenského života. DG je schopnost aplikace v kontextu: není cílem naučit se používat určitou aplikaci samoúčelně. Žáci jsou naopak vedeni k využití digitálních technologií při řešení nějakého konkrétního problému. Proto se doporučuje využívat digitální technologie při výuce dalších všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů – k efektivnějšímu řešení jejich vlastních problémů.

O které dovednosti se jedná

Protože základní charakteristikou je aplikace (využití digitálních technologií při nejrůznějších činnostech, při řešení nejrůznějších problémů), plyne z toho i jejich proměnlivost jednak v čase v závislosti na tom, jak se mění způsob a šíře využívání digitálních technologií a jednak dle oboru: nelze určit univerzální kompetence, ale vždy je vztáhnout k danému oboru vzdělání, resp. pracovnímu odvětví. Proto jsou následující oblasti digitálních kompetencí formulovány obecně a je úkolem je specifikovat pro konkrétní podmínky, situace či obory:

 1. Člověk, společnost a digitální technologie
  Jedinec (žák) se zapojuje do společnosti prostřednictvím online aktivit, vyhledává příležitosti k osobnímu rozvoji a zvyšování kvalifikace prostřednictvím digitálních technologií a současně průběžně rozvíjí svou schopnost využívat nové digitální technologie a aktuální digitální prostředí. Vnímá a hodnotí potenciál i rizika zapojení digitálních technologií do různých procesů a v různých situacích a podle toho zodpovědně jedná. Jedinec (žák) identifikuje problémy a možnosti jejich řešení pomocí digitálních prostředků. Zvažuje a kriticky hodnotí různá řešení problémů, v případě potřeby přizpůsobuje digitální nástroje pro konkrétní postupy.
 2. Tvorba digitálního obsahu 
  Jedinec (žák) vytváří obsah v různých formátech, s využitím různých digitálních médií. Upravuje a vylepšuje obsah, který sám vytvořil a/nebo který vytvořili jiní, vyjadřuje se prostřednictvím digitálních médií a technologií. Obohacuje a přepracovává stávající zdroje k vytvoření nového, originálního a relevantního obsahu a znalostí.
 3. Informace, sdílení a komunikace v digitálním světě
  Jedinec (žák) vyhledává, posuzuje, získává, spravuje, sdílí a sděluje informace. K tomu volí postupy, strategie a způsoby (formáty), které odpovídají konkrétní situaci a účelu.

Specifika DG v aktualizovaných RVP SOV

Detaily změny

A. Klíčová kompetence (Digitální kompetence)

Shodné pro všechny kategorie dosaženého vzdělání

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni využívat digitální technologie bezpečně, sebejistě, kriticky a tvořivě při práci, při učení, ve volném čase i při svém zapojení do společenského života, tzn. že absolventi by měli:

 • ovládat funkce různých digitálních zařízení, softwaru a sítí a orientovat se v možnostech jejich využití, uvědomovat si jejich příležitosti, omezení, účinky a rizika
 • k práci s digitálními technologiemi přistupovat s rozmyslem, kriticky, ale i se zvědavostí, pracovat s nimi eticky, bezpečně, zodpovědně a podle daných pravidel
 • využívat digitální technologie k vlastnímu celoživotnímu učení a osobnímu rozvoji
 • k řešení problémů využívat i algoritmické postupy a modelování
 • bezpečně, efektivně a účelně pracovat s informacemi, daty a obsahem v digitální podobě i komunikovat pomocí digitálních technologií
 • používat digitální technologie k podpoře svého aktivního občanství a zapojení do společnosti, na podporu spolupráce s ostatními i podporu kreativity k dosažení osobních, společenských, pracovních i podnikatelských cílů

B. Průřezové téma (Člověk a digitální svět)

(Pro různé kategorie dosaženého vzdělání se liší.)

Hlavním cílem průřezového tématu je vybavit žáky digitálními kompetencemi, ty mají podpůrný charakter ve vztahu ke všem složkám kurikula.

Digitální kompetence chápeme jako průřezové klíčové kompetence, tj. kompetence, bez kterých není možné u žáků plnohodnotně rozvíjet další klíčové kompetence. Jejich základní charakteristikou je aplikace – využití digitálních technologií při nejrůznějších činnostech, při řešení nejrůznějších problémů.

V odborné oblasti jsou žáci vedeni k efektivnímu využívání digitálních nástrojů potřebných nebo vhodných pro odborné činnosti.

Kategorie H (výběr)

Žáci jsou vedeni zejména k tomu, aby (výběr):

 • uvedli příklady využití digitálních technologií ve svém oboru
 • digitální technologie a způsob jejich použití nastavovali a měnili podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění jejich vlastní potřeby;
 • rozeznávali běžný technický problém a běžnou provozní závadu, poradili si s ní, v případě závažného problému vyhledali pomoc;
 • získávali data, informace a obsah z různých zdrojů v digitálním prostředí; získaná data a informace kriticky hodnotili, posuzovali jejich spolehlivost, hodnověrnost a úplnost;
 • přizpůsobovali organizaci a uchování dat, informací a obsahu danému prostředí a účelu;
 • komunikovali prostřednictvím různých digitálních technologií a přizpůsobovali prostředky komunikace danému kontextu;
 • sdíleli prostřednictvím digitálních technologií data, informace a obsah s ostatními; používali digitální technologie pro spolupráci.

Průřezové téma je vhodné rozpracovat ve školním vzdělávacím programu v co nejužší vazbě na činnosti a témata v jednotlivých vyučovacích předmětech všeobecně vzdělávací i odborné složky vzdělávání.

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.