co se mění

člověk a svět práce


Co se mění v RVP

Složitost společnosti, ve které žijeme, narůstá, technologické změny významně ovlivňují  ekonomiku, trh práce se rychle proměňuje; uvedené změny budou v různé míře a v různém čase ovlivňovat životy všech.

Aktualizované průřezové téma (PT) Člověk a svět práce proto klade důraz na tzv. kariérové vzdělávání, které vede k vytváření a rozvoji dovedností potřebných pro vytváření vlastní životní cesty, vlastní uplatnění, pro nalezení vhodného vzdělávání, pro vlastní rozvoj či pracovní zapojení.

Cílem každé školy, každého školního vzdělávání je příprava žáka na jeho úspěšné uplatnění v životě; přestože úspěšné uplatnění často znamená pro každého něco jiného, hrají při jeho dosahování významnou roli kariérové kompetence. Proto tvoří kariérové vzdělávání nedílnou součást školního vzdělávání, v rámci kterého jsou rozvíjeny kariérové kompetence žáků včetně kariérového rozhodování.

Aktualizaci PT Člověk a svět práce lze vnímat jako apel na vedení škol i samotné pedagogické pracovníky, aby se intenzivně podíleli na změně, která lépe připraví absolventy jejich škol na vstup na trh práce i na jejich další fungování na tomto trhu a v životě.


Ve středním odborném vzdělávání se vedle kariérového vzdělávání často setkáváme i s kariérovým poradenstvím.

  • Kariérové vzdělávání (KV) je povinnou součástí kurikula a je poskytováno všem žákům v průběhu výuky nebo mimoškolních aktivit. Obvykle probíhá skupinově a implementuje se průřezově v různých vyučovacích předmětech (všeobecně vzdělávacích i odborných). Specifikace KV je uvedena v aktualizovaných RVP SOV v průřezovém tématu Člověk a svět práce.
  • Školní kariérové poradenství (KP) je žákům, případně i jejich rodičům poskytováno jako časově omezená služba na základě dobrovolnosti. Lze jej realizovat při práci s jednotlivci či skupinou s využitím různých metod a poradenských nástrojů. Důležitá je nestrannost a nezávislost poradce spojená s budováním vzájemné důvěry. KP není v RVP SOV ukotveno, jeho realizace ve škole je ošetřena různými legislativními dokumenty. Každý žák či jeho rodiče mohou také využít služeb kariérového poradenství, které je realizováno školskými poradenskými zařízeními či nezávislými kariérovými poradci.

Pro více informací rozklikněte:

specifikace KV v aktualizovaných RVP SOV

Průřezové téma „Člověk a svět práce“

Je v zásadě shodné pro všechny kategorie dosaženého vzdělání

Kariérové vzdělávání bylo a nadále zůstává ukotveno v RVP SOV v PT Člověk a svět práce. Toto PT bylo v rámci aktualizací RVP SOV přepracováno. Došlo jednak k posílení důrazu na rozvoj kariérových kompetencí žáků (tzv. Career Management Skills, tj. dovedností pro řízení své kariéry a života), jednak k odlišnému strukturování obsahu PT.

  1. Úprava obecných kompetencí, jejichž rozvoj má výuka PT Člověk a svět práce podpořit. Nově byly doplněny kompetence „otevřenost vůči celoživotnímu učení“ a „aktivní a tvořivý přístup při vytváření profesní kariéry“. Ostatní obecné kompetence zůstávají v podstatě shodné s původním zněním. Obecné kompetence zde mají charakter obecných cílů, o jejichž naplňování je výukou usilováno a které jsou proto dále konkretizovány.
  2. Konkretizace obecných cílů je uvedena v části „Uskutečňování tohoto cíle předpokládá“. Zde se jedná o cíle sice již konkretizované, ovšem v tzv. jazyce učitele, cíl tedy vyjadřuje činnost učitele (např. vést žáka…, naučit žáka…, motivovat žáka…, seznámit žáka …). Proto je nutné cíle dále rozpracovat, konkretizovat do očekávaných výsledků učení žáka, tedy stanovit – tam, kde je to možné – co má žák na konci vzdělávání skutečně umět, znát.
  3. Obsahové části byly nově strukturovány a soustředěny do čtyř tematických okruhů:

1. Individuální příprava na pracovní trh;

2. Svět vzdělávání;

3. Svět práce;

4. Podpora státu ve sféře zaměstnanosti.

Další změnou bylo přesunutí témat vztahujících se k výchově k podnikavosti do aktualizovaného celku ekonomického vzdělávání. Obsahově se jedná o tyto dílčí části PT, které v aktualizovaném pojetí PT nejsou obsaženy:

Hlavní cíle PT:

  • […] základní aspekty soukromého podnikání […]

Obsah tématu a jeho realizace:

  • […]
  • soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, rozdíly mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhody a rizika podnikání, nejčastější formy podnikání, činnosti, s nimiž je třeba při podnikání počítat, orientace v živnostenském zákoně a obchodním zákoníku;
  • […]

V aktualizovaném obsahu ŠVP je potřeba zmínit podnikání jako jednu z forem možného pracovního uplatnění, proto je vhodné se seznámit také s aktualizovaným obsahem ekonomického vzdělávání v RVP.

Metodické materiály pro využítí a inspiraci.

kariérové poradenství

Vzhledem k tomu, že kariérové poradenství není součástí výuky, a není proto obsaženo v RVP SOV, je metodická podpora pro toto téma umístěna na webu www.infoabsolvent.cz, který je určen především pro školní výchovné/kariérové poradce a pro individuální či skupinovou práci se žáky.


oddělení odborného vzdělávání a kurikula

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady? Neváhejte se na nás obrátit.