často kladené otázky (FAQ)

k tématu ekonomického vzdělávání

  • Jak máme zařadit finanční gramotnost (FG) do ŠVP?

FG je do RVP pro střední odborné školy zařazena primárně ve dvou obsahových okruzích – Společenskovědním vzdělávání a Ekonomickém vzdělávání. Okrajově i v Matematickém (finanční matematika), ale tu zde pomineme. Je tedy plně na rozhodnutí školy, jestli zařadí FG do jednotlivých předmětů podle toho, jak jsou zařazeny v obsahových okruzích, nebo jestli vyjme učivo FG ze Společenskovědního vzdělávání a vloží jej do předmětu Ekonomika (či naopak). Aby školy mohly lépe pracovat s problematikou FG, zmiňujeme v RVP i tzv. Standard finanční gramotnosti, který je promítnut do RVP. 

  • Jak je to s ekonomickým vzděláváním v oborech kategorie dosaženého vzdělání E?

Pro žáky těchto oborů vzdělání by mohlo být učivo příliš obtížné, proto bylo stanoveno jenom nezbytné minimum, které je součástí obsahového okruhu Občanský vzdělávací základ.

  • V aktualizovaném RVP v obsahovém okruhu Ekonomické vzdělávání bylo odstraněno některé učivo. Musíme měnit ŠVP?

ŠVP musí minimálně naplnit obsah vzdělávání uvedený v RVP, škola si může v rámci svého ŠVP další učivo doplnit. 


oddělení odborného vzdělávání a kurikula

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady? Neváhejte se na nás obrátit.